Livia Johannesson
Livia Johannesson

Livia Johannesson presenterar sin avhandling “In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts” (2017).

Avhandlingen finns att ladda ned här: https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072557/FULLTEXT01.pdf

Mer information inom kort!