Renita Thedvall
Renita Thedvall

 

Hej Renita,

du har precis blivit utnämnd till docent. Grattis till det! Vill du berätta lite kort om din bakgrund som forskare?
När jag skulle skriva min c-uppsats i socialantropologi ville jag skriva om starta-eget kurser på arbetsförmedlingen. Jag hade ett intresse för arbetsmarknadsfrågor eftersom det är en så viktig del av våra liv. Det var särskilt spännande att följa just en starta-eget kurs på arbetsförmedlingen då det snarare var en lösning på ett arbetslöshetsproblem än att deltagarna hade ett genuint intresse för egen företagande och entreprenörskap. Christina Garsten som hade skrivit om organisationer och arbetsmarknad blev min handledare. Det var också hon som uppmuntrade mig att söka till forskarutbildningen. Efter att jag hade skrivit klart min uppsats blev jag forskningsassistent åt Christina på Score under ett år innan jag kom in på forskarutbildning i socialantropologi vid Stockholms universitet hösten 1999.

Min avhandling följde i spåren av min uppsats då jag fortsatte att intressera mig för arbetsmarknadsfrågor och jag skrev slutligen en avhandling med titeln Eurocrats at Work. Negotiating Transparency in Postnational Employment Policy där jag studerade arbetet med att ta fram indikatorer för kvalitet i arbete så att man inom EU skulle kunna jämföra hur kvalitativa arbetsmarknaderna i EU:s medlemsstater var. Det var intressant att följa förhandlingarna mellan medlemsstaterna, vilket jag gjorde både som praktikant på Europeiska Kommissionen och sedan som ”observatör” i den svenska delegationen som arbetade med de här frågorna. Representanterna för medlemsstaterna var så klart medvetna om att de skulle komma att jämföras så det var viktigt för dem att det mättes på ”rätt” sätt. Samtidigt styrdes dessa byråkrater av ideal om objektivitet och politiskt neutralitet. Det blev ett spännande spel mellan det tekniska och det politiska som också kom att bli en förutsättning för att skapa transparens med hjälp av indikatorer. Avhandlingsarbetet gjorde också att jag började intressera mig för policy, organisationer, byråkrater och byråkratisering. Jag hade ett särskilt intresse av klassificeringar och standardiseringar inom policy processer. Det återspeglas också i mina senare projekt såsom den pågående standardiseringen av vad som ska ses som legitim kunskap för socialarbetare eller kommodifieringen av politiskt språk genom fairtrade standarder.

Berätta mer om hur du hamnade du på Score!
Jag kom till Score som forskningsassistent åt Christina Garsten och skrev en rapport om Flexibel arbetskraft som EU fråga – aktörer, arenor och perspektiv. Jag skrev också min avhandling i socialantropologi på Score. Det har präglat mig som forskare då jag hela tiden befunnit mig och fortfarande befinner mig i två forskningsmiljöer: Score och socialantropologiska institutionen. Det är krävande eftersom de två miljöerna präglas av delvis olika vetenskapliga tankestrukturer. Samtidigt är det också det som gör det utmanande. Jag inspireras av båda miljöerna och förhoppningsvis kommer det något bra ut av det. Jag har i alla fall kul på vägen.

Vad handlar ditt aktuella forskningsprojekt vid Score om?
Projektet heter Managing preschool the Lean way. An industrial management model enters childcare och undersöker införandet och arbetet med management modellen Lean inom Stockholms kommunala välfärdssektor (äldreomsorg, socialtjänst, hemtjänst och barnomsorg). Projektet undersöker mer specifikt hur Lean fungerar i praktiken i kommunala förskolor. Lean modellen kommer ursprungligen från bilindustrin och har spridit sig som en löpeld inom offentlig sektor under de senaste åren. Inom bilindustrin handlar Lean om att skapa effektiva flöden i produktionsprocesser och ge mer värde till kunden. För att kunna mäta flödeseffektiviteten standardiseras och visualiseras processer i flödesenheter och så kallad cykeltid. Utifrån den ekvationen får man fram genomloppstiden. Organisationen bör sedan sätta upp mål, helst i siffor, för att bli av med flaskhalsarna. I korthet innebär Lean inom fordonsindustrin att processer standardiseras genom mål- och visuell styrning för att effektivisera produktionsprocesserna i kundens namn. Lean har därmed ett tydligt fokus på effektivitet, rationalitet och kundnytta, men verksamhet som rör den kommunala välfärdssektorn i allmänhet och barnomsorg i synnerhet, har andra värden att ta hänsyn till såsom likabehandling, utbildning och omsorg. Samtidigt är den ideologiska grunden och modellens verktyg desamma när Lean introduceras inom den kommunala välfärdssektorn.

Och vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att undersöka hur de kulturella logiker och den standardisering av processer, som följer av Lean, styr diskurser och praktiker i den kommunala välfärdssektorn, särskilt förskolor. Kulturella logiker kommer med en uppsättning värderingar, diskurser och praktiker. När tillsynes skilda logiker som omsorgs- och utbildningslogik, å ena sidan, och effektivitets- och kundvärdeslogik, å andra sidan, måste vävas samman i standardiserade procedurerer och synliggöras på Leantavlor finns det skäl att anta att det kommer att uppstå konflikter. Omsorg, utbildning och likabehandling låter sig heller inte så lätt standardiseras. Kommer dessa värden att förbises på bekostnad av effektivitet och kundvärde som är lättare att formulera i mätbara mål? Mina inledande studier visar exempelvis att Leans värdeflödeskartläggningar framförallt synliggör rutiner snarare än det pedagogiska arbetet. Vad betyder det för omsorgen om och utbildningen av våra medborgare i allmänhet och barn i synnerhet?

Slutligen, berätta något oväntat om dig!
Mitt absolut största fritidsintresse är att resa. Det var nog därför jag blev antropolog även om jag just nu inte kommer särskilt långt bort i min forskargärning. Annars har jag arbetat upp ett intresse för husrenovering och kan exempelvis allt möjligt om olika putsbruk. Jag är också road av trädgårdsodling. Jag uppskattar framförallt själva planeringen och arbetet med att fullfölja planen. Jag är mindre bra på att ta reda på det som faktiskt kommer ut av mina odlingar. Men jag arbetar på det.

Läs mer om forskningsprojektet Managing preschool the Lean way. An industrial management model enters childcare
Läs mer om Renita Thedvalls forskning på Score
Länk till Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet