Erica Falkenström
Erica Falkenström
 

Fil. doktor i pedagogik
E-post:
erica.falkenstrom@score.su.se

Telefon: 08-674 72 74 

Erica Falkenström är disputerad i pedagogik, men under sin forskarutbildning integrerade hon etik med pedagogik och skrev sin avhandling om etisk kompetens hos verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. Den empiriska etiken och organisationspedagogiken utgör de (handlings-) teroretiska grunderna också i pågående studier av etiskt ansvarstagande och etisk kompetens inom hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation, d.v.s. bland landstingspolitiker, tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer. Vilken etisk kompetens kommer till uttryck här i fråga om hur aktörerna identifierar, kvalificerar och hanterar etiska dilemman inom ramen för sina respektive uppgifter och ansvarsområden? Av särskilt intresse är lärprocesser och handlingsförutsättningar för denna etiska kompetens.