Bild Renita Thedvall
Renita Thedvall
 

Docent i socialantropologi och
bitr. föreståndare, forskningsledare
e-post:
renita.thedvall@score.su.se
telefon: 08-674 74 01

Renita Thedvall är docent i socialantropologi. Hon har i olika projekt fokuserat empiriskt på sysselsättningspolicy, arbetslivsfrågor och sociala frågor. Hon är särskilt intresserad av hur policys skapas och presenteras i form av modeller, indikatorer eller standarder. Mer övergripande är hennes forskning placerad inom policy- och organisationsantropologi samt byråkratins antropologi. Hon har gjort fältarbete i organisationer som EU, Fairtrade International och kommunala socialkontor och förskolor där hon studerat EU byråkraters, standardsättares och socialarbetares och förskolelärares arbete med att formulera och följa policys. Hon har också intresserat sig för formuleringar i policydokument och dess betydelse för vilken kunskap och vilka värden som får företräde inom ett visst område.

Thedvalls pågående forskningsprojekt heter Managing preschool the Lean way. An industrial management model enters childcare och är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet undersöker införandet och arbetet med management modellen Lean i kommunala förskolor. Lean modellen kommer ursprungligen från bilindustrin och har spridit sig som en löpeld inom offentlig sektor under de senaste åren. Inom bilindustrin handlar Lean om att skapa effektiva flöden i produktionsprocesser och ge mer värde till kunden. Lean har ett tydligt fokus på effektivitet, rationalitet och kundnytta, men verksamhet som rör barnomsorg har andra värden att ta hänsyn till såsom likabehandling, utbildning och omsorg. Syftet med projektet är att undersöka hur de kulturella logiker och den standardisering av processer, som följer av Lean, styr diskurser och praktiker i kommunala välfärdssektorn, särskilt förskolor. Kulturella logiker kommer med en uppsättning värderingar, diskurser och praktiker. När tillsynes skilda logiker som omsorgs- och utbildningslogik, å ena sidan, och effektivitets- och kundvärdeslogik, å andra sidan, måste vävas samman i standardiserade procedurerer och synliggöras på Leantavlor finns det skäl att anta att det kommer att uppstå konflikter. Projektet är placerat på Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet.