Aktiveringen av långtidsarbetslösa och utsatta grupper är en av de mest angelägna utmaningarna för social integration i Europa. Dessa grupper står ofta inför komplexa problem (t ex låga inkomster, låga kvalifikationer, hälsoproblem och likn.) som kräver sociala och arbetsrelaterade stödåtgärder anpassade för individuella behov och på lokal nivå. De institutionella, organisatoriska och individuella dimensionerna av relevanta policies får särskild uppmärksamhet i detta projekt.

LOCALISE syftar till att analysera den organisatoriska integrationen av social- och arbetsmarknadspolicy på lokal nivå och deras regionala, nationella och Europeiska sammanhang, samt deras effekter på mottagarna. Centrala frågor är: Hur påverkar olika institutionella kontexter lokala former för social integration? Hur hanterar lokala tjänstemän de konflikter och dilemman som uppstår mellan policy-områden? Vilka effekter har dessa policies på social ojämlikhet och på uppfattningen av socialt medborgarskap?

LOCALISE sammanför forskare och intressenter från sex europeiska länder och har en komparativ dimension. Projektet är finansierat av EUs sjunde ramverksprogram och koordineras av Martin Heidenreich (CETRO, Universität Oldenburg). Övriga partners är Score (Stockholms universitet, ENU (Edinburg), PAM (Milano), och CEO (Bordeaux). Det svenska projektet leds av Christina Garsten i samarbete med Kerstin Jacobsson (Södertörns högskola) och är förlagt till Score. Övriga medarbetare är Mattias Bengtsson och Katarina Hollertz.

Se vidare http://www.localise-research.eu/