Regeringskansliet brukar beskrivas som den politiska maktens centrum i Sverige. Ändå har det bedrivits ganska lite forskning kring denna organisation. Syftet med detta mångvetenskapliga forskningsprogram - som inbegriper statsvetenskap, företagsekonomi och historia - är att öka kunskapen om regeringskansliets roll i det svenska samhället, och särskilt undersöka hur den har förändrats under senare år.

I teoretiska termer avser programmet bidra till den pågående diskussionen huruvida nationalstaternas styrelseskick omvandlats "från government till governance", främst genom att utveckla governance-perspektivet med hjälp av institutionell organisationsteori. I föreställningsramen antas att särskilt tre processer - ekonomisering, internationalisering och decentralisering - har bidragit till omvandlingen. I programmet genomförs sju empiriska delundersökningar med inriktning på såväl inre förhållanden i regeringskansliet som organisationens alltmer mångfacetterade relationer till omgivningen.

Programmet bygger på ett samarbete mellan forskare från Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Score (knutet till Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm). Ambitionen är att skapa ett mångvetenskapligt nätverk av forskare och doktorander med intresse för statens omvandling. Programmet kommer också att bidra till den reforminriktade samhällsdebatten om styrning och organisering.

Publikationer inom forskningsprogrammet

Åsa Vifell, Enklaver i staten. Internationalisering, demokrati och den svenska statsförvaltningen. Stockholms Universitet: Statsvetenskapliga institutionen, ak. avh., 2006.

Bengt Jacobsson och Göran Sundström, Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av svensk förvaltning och politik. Liber förlag, 2006.

Magnus Erlandsson, Striderna i Rosenbad. Om trettio års försök att förändra Regeringskansliet. Stockholms Universitet: Statsvetenskapliga institutionen, ak. avh., 2007.

Rune Premfors och Göran Sundström (i samarbete med Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Anders Ivarsson-Westerberg och Cajsa Niemann), Regeringskansliet. Liber förlag, 2007.

Jon Pierre och Göran Sundström, red., Samhällsstyrning i förändring. Liber förlag, 2009.

Anders Ivarsson Westerberg, Makthavare i ministerns skugga. Boréa, 2010.
Anna Ullström, Styrning bakom kulisserna. Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet. Stockholms Universitet: Statsvetenskapliga institutionen, ak. avh., 2011.

Carl Dahlström, B. Guy Peters och Jon Pierre, red., Steering from the Centre: Strengthening Political Control in Western Democracies. University of Toronto Press, 2011.

Läs mer hos Riksbankens Jubileumsfond