Kommentatorer:

Sara Rosengren är professor vid institutionen för marknadsföring och strategi vid Handelshögskolan i Stockholm, tillika chef vid Handelshögskolans Center for Retailing.

Per Baummann var med och grundade KRAV 1985 och har många års erfarenhet med arbete inom KF liksom branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

 

Att organisera hållbar konsumtion: miljöcertifiering i granskningssamhället
 

Inom detaljhandeln, och särskilt på livsmedelsmarknaden, har det blivit allt vanligare att låta miljöcertifiera butiken. Till skillnad från certifiering och märkning av enskilda produkter som sedan 1990-talet utvecklats för att hjälpa konsumenter att välja ”rätt” enligt rådande miljönormer, berör butikscertifiering hela butiken som organisation. En butikscertifiering kan förstås som ett sätt för en butik att svara mot en mer generell efterfrågan som ställs på organisationer från olika intressenter, inte minst från ”medvetna” konsumenter, om att visa hänsyn till miljö- och hållbarhetsvärden och att detta görs på ett rationellt sätt – systematiskt, mätbart och transparent. Butikscertifiering ingår därmed i en mer övergripande samhällsutveckling mot vad som kallats för ett ”granskningssamhälle” där allt fler organisationer revideras, inspekteras, utvärderas, verifieras, certifieras, och ackrediteras, helst av en extern part, i syfte att skapa trygghet för konsumenter, investerare och allmänheten i stort. För att komma tillrätta med den växande misstro som riktas mot dagens organisationer ställs med andra ord hög tilltro till ökad kontroll, som certifieringar är ett uttryck för.

Denna utveckling väcker dock många frågor, för företag, konsumenter och forskare. På jubileumsföreläsningen den 5 november ges en inledande beskrivning av granskningsforskning som pågår på Score, om drivkrafter, utmaningar och implikationer av granskningar i olika kontexter. Därefter presenteras en studie från 2017 om implikationerna av miljöcertifieringsstandarder för detaljhandeln och specifikt organiseringen av livsmedelsbutiker – en understuderad terräng inom granskningsforskningen. Studien visar att det inom detaljhandeln, med sin speciella karaktär av snabbrörlighet, hög personalomsättning och serviceinriktning, skapas förutsättningar för en rad mer eller mindre oförutsedda konsekvenser. Med utgångspunkt i de presenterade forskningsresultaten förs sedan en diskussion om implikationerna för en ’grönare’ handel och konsumtion av livsmedel på marknaden.

Kristina Tamm Hallström och Carl Yngfalk
 

Kristina Tamm Hallström är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam forskare vid Stockholm Centre for Organizational Research (Score). Utifrån studier av certifieringar och märkningar i olika organisationssammanhang intresserar hon sig för ’Granskningssamhällets’ drivkrafter, organisering och konsekvenser bland annat utifrån frågor om hur granskare organiserar sig för att uppfattas som ”oberoende” och därmed trovärdiga samt hur sättet att organisera för oberoende påverkar hur och vad som granskas.

Fil. dr Carl Yngfalk är forskare i marknadsföring och organisation vid Stockholms universitet och Stockholm Centre for Organizational Research (Score). I sin forskning intresserar han sig för konsumtionspolitiska aspekter av marknader och särskilt frågor om makt, motstånd och identitet i organisationer och bland konsumenter, vilket hjälper oss att förstå bredare frågor om hållbar marknadsutveckling och etik i samhället.

Seminariet hålls på svenska.

 


Observera att anmälan krävs. Anmälan görs här: https://score25_6.eventbrite.co.uk
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor, kontakta info@score.su.se

www.score.su.se