Fredrik Bertilsson, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola:

Tidigmodern universitetspolicy

På seminariet presenterar jag min avhandling som heter Frihetstida policyskapande: uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738-1766. Genom ett modernt policyperspektiv studerar jag uppfostringskommissionens arbete med att förändra de akademiska konstitutionerna. Kommissionen tillsattes 1745 och var den första storskaliga statliga utredning som tog ett helhetsgrepp på den svenska utbildningen. Jag argumenterar för att dess verksamhet fick betydande konsekvenser trots att den aldrig genomförde sitt officiella uppdrag. Det skapades ett legitimt styrinstrument inom den statliga förvaltningen. Det infördes nya statliga rutiner för att agera gentemot universiteten. Nya gransknings- och styrningsformer, nya kommunikationsstrukturer samt arbets- och redovisningsprocedurer etablerades. Samtidigt formaliserades universitetens handlingsutrymme visavi staten. Mot förtydligade externa krav, nya former av redovisningsskyldighet samt nya styrningsformer gjorde universiteten anspråk på ett ökat självbestämmande. I opposition mot kommissionens krav formulerade professorer vid de svenska universiteten ett ideal som har likheter med vad som senare har kommit att benämnas det moderna forskningsuniversitetet.

Seminarieunderlaget består av avhandlingens inledande och avslutande kapitel. Avhandlingen i sin helhet finns på DiVA: http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1144113&dswid=9687.