Projektet syftar till att bättre förstå hur marknader organiseras i
dag samt hur denna organisering påverkar marknadsaktörers möjligheter
att agera. Empiriskt ligger fokus på marknadsundersöknings- och
konsultföretag verksamma i Sverige. Medan traditionella
marknadsundersökningsföretag producerar representationer av samtiden,
vill allt fler företag i dag istället visualisera en nära förestående
framtid. Genom att utgå från denna skillnad, utforskar jag i projektet
framväxten av en samtida organisatorisk logik.