De marknadsinspirerade reformerna av offentlig sektor har inneburit en ökning av antalet avtalsrelationer mellan statliga organisationer och externa parter. Avtalsrelationer uppkommer till exempel när välfärdstjänster upphandlas i beställar- och utförarfunktioner. Formerna för etablering av sådana relationer är noggrant reglerade genom regelverk som LOU och LOV. Någon motsvarande reglering av avtalsinnehåll och kvalitetssäkring av de levererade tjänsterna finns dock inte i lagstiftningen, och det finns begränsad kunskap om hur uppföljningen av offentliga kontrakt går till i praktiken. Föreliggande projekt syftar till att undersöka hanteringen av prestationsbrister i offentliga kontrakt.

Jag utgår från fallet primärvården för att studera offentliga organisationers möjligheter och benägenhet till olika typer av reaktion (avslut respektive klagan) vid missnöje med en pågående avtalsrelation. En central fråga är hur olika utkontrakteringsmodeller (upphandling respektive ackreditering) påverkar avvikelsehanteringen . En annan nyckelaspekt är hur tredjepartsorganisationer såsom ombudsmän, övervakningsinstanser och rådgivande organ bidrar till organiseringen av beställares exit och voice på vårdmarknaderna.

Publikationer: Ett SCORE working paper som kartlägger problemområdet och den tidigare forskningen planeras till våren 2010.