Staten är en dominerande aktör på många olika marknader, inte minst som köpare och säljare. Dessutom är staten, om än tillsammans med andra, en aktör som skapar, formar och övervakar marknader. Genom statliga beslut kan marknader öppnas eller stängas; genom tvingande och frivilliga regler genererar staten ramar för marknaders funktion och utveckling; och genom statens och den offentliga sektorns mångfald av organisationer i statsförvaltning, kommuner och landsting påverkas ständigt företag, branscher och marknader, ibland på ett avgörande sätt.

Det här delprojektet i Scores marknadsprogram fokuserar (framför allt) den svenska statens övervakning av marknader, och är en studie i vilken vi söker svaren på ett par omfattande empiriska frågor när det gäller marknadsövervakning: Vad – och hur – gör staten? Och hur har olika verksamheter vuxit fram och utvecklats i ett historiskt perspektiv? Studien innebär en nutida och till viss del historisk kartläggning av den svenska myndighetsfloran med målsättningen att utröna vilka roller olika delar av statsförvaltningen spelar i interaktionen med och i övervakandet av marknader. Vi tolkar begreppet övervakning brett. Det handlar inte bara om mer strikt kontroll och tillsyn utan också om många andra försök att organisera marknader, t.ex i form av regler, sanktioner, avbildningar etc.

Även om marknader åtminstone under perioder kan ”sköta sig själva” står en sak klar: inga marknader tillåts sköta sig själva idag och vi vet inte hur en i bokstavlig mening ”fri” marknad ser ut. En grundläggande iakttagelse är att vad staten är och gör bestäms av det faktum att verksamheten avser just marknader. Marknaders egenskaper bestämmer statsverksamhetens former och innehåll. I studien för vi en diskussion kring vad vi kan kalla ”hybridiseringen” av de samhälleliga koordineringsformerna stat och marknad, och som skapat förändrade betingelser för de statliga organisationerna. Marknadsstaten – som är delprojektets arbetsnamn – kan vara ett svar.

Studien slutförs under 2010 och resultaten redovisas i en gemensam bok och flera fristående artiklar och uppsatser.