Byggsektorn i Sverige är av betydande storlek. Räknat som andel av BNP har byggsektorn sedan flera decennier legat kring 12%, och ungefär hälften av samhällets totala bruttoinvesteringar sker i byggnader och anläggningar. Samtidigt är det en sektor som är ständigt kritiserad och ofta misstänkliggjord. Det har konstaterats att skråtänkande lever kvar inom sektorn, att produktivitets-utvecklingen är låg, att kvaliteten bitvis är bristfällig och att behovet av förändring är akut. Byggmarknaden varit en av staten skyddad och närmast helt frikopplad sektor där oligopolprissättning utvecklats med kraftiga ökningar av både löner och priser.

Byggmarknadens problem är inte nya. I utredningar under större delen av 1900-talet har dessa problem undersökts och lösningar sökts, dock med begränsad framgång. Men hur har strukturerna inom byggmarknaden uppstått och utvecklats? Hur har den organiserats? Vem och vilka har varit involverade? Varför har de institutioner och praktiker som finns fått den utformning de har? Och går det att se mönster och större förändringslinjer över tid?

Det här projektet avser att undersöka den svenska byggmarknadens utseende och dess institutionella mönsters utveckling från den andra industrialiseringsvågen vid 1880-talet, som sammanföll med en byggboom, och fram till våra dagar. Då undersökningsperioden är förhållandevis lång, och byggsektorn omfattande, är tanken att istället för att oerhört översiktligt spegla utvecklingen mer fördjupat studera formativa moment i den institutionella utvecklingen och då inom ett utsnitt av byggmarknaden. Det utsnitt som valts är rör- och VVS marknaden, en installationsbransch där marknadsstrukturen konstaterats varit synnerligen stel.

Projektet vill undersöka hur marknaden och den marknadsordning som där finns för rör och VVS produkter i Sverige uppstår och utvecklas alltifrån tillkomsten och utbyggnaden av vatten och gasnäten strax efter 1800-talets mitt. Särskilt fokus läggs därvid vid grossisterna och deras roll i en eventuell axel mellan materialtillverkare – grossister – installatörer.