Organisationer som granskar andra organisationer spelar en viktig roll i dagens granskningssamhälle: de ska bidra till att öka transparensen i organisationer som allmänheten inte kan lita på fullt ut. Oberoende är centralt för granskare. De behöver uppvisa integritet och distans från dem som granskas och de ska inte påverkas av till exempel vänskapsrelationer eller ekonomiska beroenden.

På grund av den utbredda uppfattningen att organisationer inte kan litas på, kan emellertid även granskande organisationer som revisionsbyråer, certifiering- och ackrediteringsorganisationer misstros för att prioritera egenintressen. Det är således ingen enkel uppgift att övertyga berörda intressenter om att en granskande organisation är oberoende, vilket leder oss till att ställa följande forskningsfråga: Hur är oberoende socialt konstruerad i olika granskningssammanhang och hur kan skillnader och likheter förklaras? Projektet utgår från tesen att oberoende för en granskande organisation skapas genom beroenden till andra organisationer som garanterar dess självständighet.

Datainsamling från olika revisionssammanhang planeras men med särskild inriktning på ackreditering som granskningspraktik – en andra ordningens revision genomförs på certifieringsorganisationer. Genom intervjuer, dokumentstudier och deltagande observationer av branschmöten, fokuseras särskilt kritiska händelser (t ex skandaler, artikulerade utmaningar, förtroendekriser) samt hur sådana händelser har hanterats inom de studerade praktikerna i USA och Europa.

För analysen kommer resultaten att jämföras med studier som gjorts av finansiell revision och certifiering i syfte att utveckla en typologi av organiseringsprinciper som används för att konstruera oberoende, och förklaringar till varför och när de används. Forskningen bidrar till litteraturen om granskningssamhället liksom den organisationsteoretiska diskussionen om organisering utanför och mellan organisationer.

Det 4-åriga forskningsprogrammet (2017-2020) finansieras genom medel från Handelsbankens Forskningsstiftelser och leds av Kristina Tamm Hallström. I forskargruppen medverkar även Nils Brunsson, Ingrid Gustafsson och Cecilia Fredriksson.