Hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation består av landstingspolitiker, chefstjänstemän och vårdgivarnas företrädare. I denna organisation skapas kriterier för hur arbetsresultat och effektivitet ska mätas och utvärderas. Styrningen av hälso- och sjukvården har rört sig från professionen mot ledningskontroll via marknadsmekanismer. Tillsammans med de senaste decenniernas framväxt av nya styrnings- och utvärderingsmodeller, vilka brukar samlas under beteckningen New Public Management (NPM), utgör detta en viktig bakgrund till projektet, mot vilken frågor om etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisation framstår som angelägna.

I projektet betraktar vi etisk kompetens som ett fall av etiskt ansvarstagande. Med etisk kompetens avser vi den individuella och kollektiva förmågan att, i relation till uppdrag och verksamhetens syfte, identifiera uppdragets etiska dimensioner, kommunikativt analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ, prioritera och underbygga beslut med etiska argument för att ge sina beslut och handlingar legitimitet. Det ligger också i den etiska kompetensen att kunna utvärdera hälso- och sjukvården ur ett värderationellt perspektiv, d.v.s. att kunna mäta även andra värden än ekonomiska.

Undersökningen är tvärvetenskaplig, explorativ och har handlingsteoretiska utgångspunkter. Exempel på teman som undersöks är: Synen på det egna uppdraget och dess etiska dimensioner, relationer och samspelsformer, identifiering och hantering av etiska problem, tillämpning av den etiska plattformen i ledning och styrning, kvaliteten i den etiska/demokratiska dialogen, hur undersökningsgrupperna lär av erfarenhet, t.ex. avvikelserapporter,  maktförhållanden mellan undersökningsgrupperna och synen på det egna etiska ansvaret. Undersökningsgruppen består av landstingspolitiker, tjänstemän och vårdgivarnas företrädare. Vi genomför såväl intervjuer som observation och dokumentanalys.

Läs mer om Erica Falkenström