Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Införandet av EBP inom socialtjänsten kan ses som ett lovvärt försök att förbättra kvaliteten i arbetet, men reformen kan få arbetsmiljökonsekvenser.  

Renita Thedvall och Lovisa Näslund vid Score beviljas 3,2 miljoner kronor i anslag av AFA Försäkring för kartläggning av hur de organisatoriska och kontextuella konsekvenserna av EBP påverkar arbetsmiljön inom socialtjänsten. Mer specifikt studerar projektet likheten mellan EBP och andra organisatoriska värderingar, och om EBP bidrar till eller motverkar upplevelsen av kontroll över arbetssituationen.