Tankesmedjor är idag framträdande röster i nationella såväl som globala politiska debatter. De deltar i internationellt agendasättande och vill påverka global styrning. I sådana pressande frågor som klimatförändringar, säkerhet, handelspolitik och hälsa, kan den kunskap tankesmedjor inhämtar och arbetar med bidra till att forma policy och påverka politisk utveckling.

I projektet Globala Policymäklare, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker vi den roll som transnationella tankesmedjor kan ha i utformningen av policy-agendor. Tidigare forskning har visat att tankesmedjor kan fungera som politiska mäklare och förmedla och översätta idéer mellan olika aktörer i det politiska landskapet. I det här projektet intresserar vi oss för denna typ av kunskapsöverföring på global nivå. Vi undersöker hur globalt aktiva tankesmedjor skapar politiskt relevant kunskap och vilka typer av expertis och praxis som är inblandade i denna process. Vi studerar deras perspektiv på vår samtid och deras politiska visioner och scenarios.

I ett större perspektiv syftar projektet till att bidra till en förståelse av hur globala politiska frågeområden växer fram och artikuleras och till ökad kunskap om nya former av styrning bortom nationalstaten.

Vårt metodologiska tillvägagångssätt är flerdimensionellt, med etnografiskt fältarbete, intervjuer och dokumentstudier.