Syftet med forskningsprojektet är att undersöka vilken inverkan förändringar i den fysiska sjukhusmiljön har på de sjukvårdande professionernas dagliga praktiker.

Projektet genomför etnografiska studier vid två av Sveriges universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna i Stockholm och Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Båda dessa universitetssjukhus har genomfört genomgripande förändringar i den fysiska sjukhusmiljön under senare år, men de har valt att göra detta på olika sätt.

Projektet ämnar besvara frågor om vilka idéer om förändring och styrning som låg bakom respektive beslut, hur förändringsstrategierna kommunicerades till anställda på sjukhusen, samt vilka konsekvenser för de anställdas arbetssätt som dessa materiella förändringar har haft. Projektet bidrar teoretiskt till organisationsforskningen genom att i en komparativ design studera de materiella förutsättningarna för organisationsförändringar, samt till en utomvetenskaplig diskussion om behovet av att hitta hållbara förändringsstrategier för att möta framtidens sjukvårdsbehov.

Projektet, finansierat av Forte, är 4-årigt med start i januari 2021.

Läs mer om Livia Johannessons forskning