Avslutat projekt

Forskningsprojektet Medierna som moralisk domstol leds av docent Maria Grafström och docent Karolina Windell och fokuserar på frågor som rör hur en ökad medialisering och moralisering förändrar villkoren för organisationer. Projektet bygger vidare på den diskussion som Maria och Karolina för i boken Föredöme eller fördömd – medierna som moralisk domstol. I det här projektet undersöks närmare hur medierna är med och definierar samtidens syn på vad som anses vara ett ansvarstagande beteende och god moral i organisationer. Inom ramen för projektet undersöks även hur organisationers beteende påverkas av de förställningar om ansvar som formas och etableras genom mediala bilder.

I en första delstudie har vi undersökt hur ansvarsfrågan tar sig uttryck i mediernas rapportering av konsumentnära börsnoterade bolag och hur detta har förändrats över tid. Analysen har inkluderat de största svenska dagstidningarna mellan åren 1995 och 2012. Resultat från delstudien finns att läsa dels i en rapport publicerad i Scores rapportserie, dels i en artikel i SNS Analys, samt i ett konferenspapper med titeln ”Media scandals as routine: The transgressions of moral order in corporations” som presenterades på EGOS Colloquium i Neapel i juli, 2016. En central slutsats är att ansvarsfrågor – som många gånger är komplexa i karaktären och arbetas med över längre tidsperspektiv i den mediala framställningen reduceras till endimensionella frågor med tydliga bovar, offer och hjältar. Vi visar att medielogikens krav på förenkling och dramaturgi sätter tydliga ramar för hur företags ansvarsarbete presenteras och förstås i rapporteringen.

I projektets andra delstudie analyserar vi professionaliseringen av kommunikationsfältet och vad det innebär för hur organisationer konstruerar idéer om sitt ansvar i och genom relationen med medier och mediebilder av ansvar. I en intervjustudie med stora börsnoterade bolags kommunikationschefer, som vi har genomfört tillsammans med ekon. dr. Svenne Junker, visar vi hur deras syn på och arbete i relation till medier är med och sätter ramarna för hur ansvarsfrågorna förstås och hanteras utifrån ett kommunikationsperspektiv.

Inom ramen för projektet genomförs avhandlingsarbete av doktorand Emelie Adamsson. Hennes studie bygger vidare på projektets första och andra delstudie.  Emelie arbete med att analysera medierapportering av börsbolagens ansvar för att i förlängningen svara på frågor om hur företags ansvar konstrueras i medialiserade organisationer och hur det förändrar deras agerande. Det innebär att Emelie både studerar mediebilden av ansvar, hur dessa bilder växer fram samt hur företag och deras ansvarsarbete påverkas av de mediala bilderna. Emelies projekt syftar därmed till att gå på djupet med hur idéer om företags ansvar utmanas och konstrueras i samspelet mellan just mediernas bevakning av dessa frågor och företags hantering av desamma.