Forskningsprojektet ’Resultatagendan i utvecklingssamarbete’ har som syfte att utöka förståelsen för styrning och genomförande av utvecklingssamarbete. Projektet undersöker hur den s.k. resultatagendan (dvs. ökade krav på mätningar och att påvisa resultat av biståndsinsatser) har växt fram, hur den implementeras och vad den får för konsekvenser i genomförandet av utvecklingssamarbetet. Projektet följer huvudsakligen det svenska utvecklingssamarbetet, men kommer att sätta in den svenska utvecklingen i ett internationellt sammanhang och även göra jämförelser med utvecklingen av resultatstyrning inom andra politikområden i Sverige.

Under de senaste åren har frågan om att påvisa resultat av utvecklingssamarbetet varit uppmärksammat både internationellt och i Sverige. Större krav ställs därför idag på att hitta lämpliga former och styrningsmodeller som kan leverera de bästa resultaten. Tidigare forskning och erfarenheter visar att denna fråga inte alltid är lätt att besvara. Forskningsfrågor som ställs i projektet är: Vilka är drivkrafterna resultatagandan inom utvecklingssamarbete? Vilka konsekvenser får de ökade resultatkraven på biståndet? Hur förstår olika aktörer inom biståndet de ökade kraven på resultat?

Forskningsprojektet kommer att bidra till att öka förståelsen för drivkrafterna bakom resultatagandan och den komplexitet som finns förknippad med att göra mätningar och styra ett verksamhetsområde på basis av resultatinformation.

Projektet finansieras av Sida genom ett 3-årigt forskningsanslag. Projektet genomförs i samarbete med Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet.

Inom ramen för projektet arbetar Göran Sundström, Janet Vähämäki och Bengt Jacobsson.

 

Läs om, och se video ifrån, bok-seminariet ”Resultat och Evidenspolitik i utvecklingssamarbetet” som hölls 30 september 2015 - om boken "The Politics of Evidence and Results in International Development: Playing the Game to Change the Rules?" som är ett resultat av forskningsprojektet.