Studenterna i den svenska högskolan har inte bara ökat explosionsartat de senaste tjugo åren, de har också blivit fattigare. På en övergripande nivå vet vi att studiemedelsbeloppen inte är tillräckliga för att täcka studenternas levnadsomkostnader, men vi vet inte var i det svenska utbildningslandskapet och för vilka grupper de statliga studiemedlen är särdeles otillräckliga. I detta projekt undersöker vi studenternas bruk av statliga studiemedel men också deras inkomster från olika källor samt ärvda och förvärvade förmögenheter. Vi kartlägger alltså studenternas hela ekonomiska handlingsutrymme, det vill säga de materiella förutsättningarna för att i praktiken kunna ”Välja fritt och välja rätt” i utbildningssystemet (Jämför SOU 2008:69, Välja fritt och välja rätt: drivkrafter för rationella utbildningsval).

Projektet består av tre delstudier. I den första kartläggs hur olika typer av ekonomiska resurser är fördelade i hela högskolelandskapet, i den andra undersöks hur studiefinansieringen (eller bristen därav) är relaterad till avhopp från utbildningar och i den tredje analyseras – för ett strategiskt urval av sociala grupper – kopplingen mellan ekonomiska resurser och val av utbildning i högskolan. Vi är också intresserade av hur ekonomiska tillgångar (lån, lön, förmögenhet) samspelar med utbildningsmässiga tillgångar (betyg etc.), samt hur allt detta har förändrats mellan 1998 och 2006.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (VR). Förutom Martin Gustavsson (projektledare) deltar Andreas Melldahl, Donald Broady och Carina Carlhed (alla tre vid Uppsala universitet).