Projektet avslutades i september 2015.

Kristina Tamm Hallström, Docent och Forskningsledare vid Score, har tillsammans med Maria Mårtensson, Docent, och Mikael Holmgren Caicedo, Fil. Dr. – båda universitetslektorer i redovisning vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet – tilldelats forskningsanslag på 2,6 miljoner kronor från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) för det 3-åriga projektet ”Styrning i Försäkringskassan och dess konsekvenser för verksamheten”. Projektet startar i september 2012.

Verksamheten i Försäkringskassan, liksom i andra statliga myndigheter utsätts för styrningspåverkan från olika håll och på olika nivåer. Denna styrningspåverkan syftar till att förtydliga, förenkla och effektivisera verksamheten, men kan omvänt dock resultera i att styrningen blir otydlig, fragmenterad, motstridig och till och med ineffektiv.
Betecknande för flera populära styrningsmodeller som exempelvis balanserat styrkort och modeller för intellektuellt kapital, är ett ökat fokus på att lyfta fram icke-finansiella aspekter som medarbetare och deras presentationer. Mycket av den befintliga forskningen har haft ett policy- och förbättringsperspektiv, där fokus legat på att (vidare)utveckla dessa modeller. Detta har i sin tur lett till en stor brist på studier som kritiskt analyserar konsekvenserna av styrningen och konsekvenser för medarbetare.

Syftet med detta projekt är att bidra till fördjupad kunskap kring styrningen – hur den praktiskt organiseras och konsekvenser denna organisering leder till i Försäkringskassan. Den generella frågeställningen är ”hur, var och varför spänningar uppstår mellan olika styrmodeller och i den praktiska implementeringen av styrmodeller, samt vilka konsekvenser dessa får för såväl styrningens förmåga att bidra till att uppfylla verksamhetens mål och visioner, som konsekvenser för medarbetare”.

Studiens teoretiska bas består i huvudsak av forskning inom styrningsfältet och institutionell organisationsteori, men projektet inkluderar också interdisciplinära perspektiv där bland annat kritisk redovisningsforskning ingår. Den empiriska studien är uppdelad i två delar där relevant information samlas in med hjälp av intervjuer och dokumentstudier i delstudie 1, och intervjuer, fokusgrupper, dokumentstudier och deltagande observation utgör underlaget i delstudie 2.

Projektgruppen består av Kristina Tamm Hallström (Score/Handelshögskolan), Maria Mårtensson Hansson och Mikael Holmgren Caceido (Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet), samt Mimmi Diamant från ISF.