Globaliseringen av marknader och företags öppnar nya möjligheter och medför nya risker för såväl medborgare som stater. De organisatoriska strukturer och former för politisk påverkan och inflytande som existerar står inför stora utmaningar när det gäller att hantera de sociala effekter som den globala ekonomin medför. I denna process har tankesmedjor, eller policy-institut, kommit att spela en allt större roll som arenor för analys och spridning av idéer och kunskap. Tankesmedjor spelar en ofta framträdande roll i att analysera den nuvarande finansiella och sociala situationen i världen och i att ta fram scenarios för framtida möjliga utvecklingslinjer. Sådana representationer spelar ofta en roll i politiska debatter och i beslutsprocesser i företag och i stora globala institutioner, som Världsbanken och Internationella Valutafonden. De spelar också ofta en roll i fördelningen av finansiella resurser, i agenda-sättande och i att organisera och definiera prioriteringar.

Projektet fokuserar på tankesmedjors roll i att producera kunskap och idéer om, och representationer, av framtida marknader. Några forskningsfrågor är; hur sker kunskapande inom ramen för tankesmedjor? Hur sprids kunskap och information till andra relevanta aktörer? Hur kan tankesmedjor påverka politiska processer och beslutsfattande genom sina aktiviteter? Fältarbete bedrivs i Washington DC, i Paris, och i Stockholm.

Projektet, som leds av Christina Garsten, är en del av forskningsprogrammet Organizing to create and shape markets, som koordineras av Nils Brunsson (Handelshögskolan i Stockholm/Uppsala universitet). Christina Garsten, Göran Sundström och Nils Brunsson utgör tillsammans ledningsgruppen för detta forskningsprogram. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och är förlagt vid Score.