I en första studie, ”The Moral Justification of Surplus – Redefining the Social Meaning of Mutual Insurance in Sweden (1945-2015)”, inom forskningsprogrammet STORM undersöker Susanna Alexius (företagsekonom), Martin Gustavsson (ekonomhistoriker) och Tiziana Sardiello (sociolog) hur Folksam har hanterat sitt överskott sedan 1945.

En utgångspunkt för projektet är att ömsesidiga bolag inte har några aktieägare. I stället ska eventuellt överskott vara till "ömsesidig nytta" för kunderna som samtidigt är bolagets medlemmar och ägare. Projektets syfte är att analysera hur och varför synen på den ömsesidiga nyttan har förändrats samt att diskutera vad dessa förändringar har betytt för de ömsesidiga bolagen.

Forskargruppen har nu påbörjat sina studier i Folksams företagsarkiv. Bland det empiriska materialet kan nämnas årsredovisningar, placeringspolicys samt protokoll från styrelsen, stämman och nämnder med uppdrag att fördela medel för att främja t.ex. hälsa, miljö och trafiksäkerhet. Detta rika och varierade material analyseras med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Även institutionella ramar för överskottets hantering (lagstiftning, branschnormer m.m.) studeras.