Sammanfattning forskningsprojekt

Maria Grafström, docent i företagsekonomi
Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet

Det här forskningsprojektet undersöker ekonomijournalistikens förändrade villkor och hur digitaliseringen av medielandskapet påverkar vem som är journalist och vad som blir nyheter. Trots att ekonomijournalistiken har expanderat kraftigt under de senaste årtiondena och att den idag har en central position i samhället med betydande makt att påverka organisationer, finns det begränsat med forskning om producenter av ekonominyheter och deras villkor. Studien fokuserar särskilt på producenterna av ekonominyheter: Vilka är de, hur ser de på det egna uppdraget och hur förhåller de sig till varandra? Ökad kunskap om producenternas organisationer och hur de förhåller sig till varandra lägger grunden för att utveckla svar på frågor som handlar om vem eller vilka som har position att bestämma morgondagens rubriker. Därigenom ges även utrymme att analysera och diskutera hur förändringar i medielandskapet förändrar synen på vad som anses vara ekonomiskt nyhetsinnehåll och omformulerar spelplanen för det offentliga samtalet.

Institutionell organisationsteori används för att förstå nyhetsproduktion och distribution som en institutionaliserad praktik där journalisters arbete är välstrukturerat och styrt av etablerade rutiner. Den ekonomiska nyhetsjournalistiken definieras därför som ett organisatoriskt fält där normer och idéer, social struktur samt relationer mellan fältaktörer och deras respektive status och position både utmanar och definierar vem som anses vara journalist och vad som innefattas i rollen som nyhetsproducent. Vi kan förstå dagens situation som att fältgränserna för den ekonomijournalistiska praktiken är satt i rörelse och att etablerade fältaktörer, som de traditionella mediaorganisationerna, förändrar sina positioner och relationer. Samtidigt kliver nya aktörer in, som innehållsproducenter och vanliga företag och andra organisationer, och utmanar existerande praktik. Studien inkluderar olika typer av fältaktörer med skilda positioner såsom både traditionella och nya affärsmedier, innehållsdistributörer samt företag och  andra organisationer som idag utvecklar roller som nyhetsproducenter.

Det treåriga projektet påbörjas under våren 2018 och är finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser.

Läs Marias Score-rapport om ekonomijournalistik här:
http://www.score.su.se/polopoly_fs/1.178268.1400749922!/menu/standard/file/Scorerapport%202014_1.pdf]

och ett bokkapitel om ekonomijournalistik i Michael Karlsson och Jesper Strömbäcks antologi Handbok om journalistikforskning (Studentlitteratur) här:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=6485&pid=diva2%3A1345542&c=14&searchType=SIMPLE&language=sv&query=maria+grafström&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=250&sortOrder=dateIssued_sort_desc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all