Inom samhällsvetenskaperna studeras ofta politik och marknad som två separata system. Under senare decennier har emellertid marknadsaktörer ingått partnerskap med statliga aktörer för att reglera områden som tidigare setts som hörande till statens och politikens område. Dessa processer kan i generella ordalag beskrivas som en rörelse i riktning mot ”governance” och mer specifikt som en utveckling av ett nytt politiskt område där gränserna mellan de båda systemen inte är lika tydliga.

Govemark är ett nätverksprojekt med syfte att stimulera till forskning kring marknadsbaserade aktörer (som t ex transnationella företag och till dem anknutna forskningsinstitutet och tankesmedjor) och deras aktiviteter inom en global politisk domän. Centrala forskningsfrågor för nätverket rör försök att påverka beslutsfattande för de organisationer som företräds. Hur skapar de auktoritet och legitimitet för sig själva som politiska aktörer? Hur ser de globala organiseringsprocesserna ut: vilka deltar, vilka frågor fokuseras, och vilka lösningar presenteras? Hur balanserar aktörerna ekonomisk rationalitet och socialt ansvarstagande? Hur balanserar de marknadshänsyn med politiska prioriteringar?

Nätverket leds av Christina Garsten i samarbete med Adrienne Sörbom (Score). Partners är Bo Rothstein (Göteborgs universitet), Peter Miller (CARR, London School of Economics), Hervé Dumez (Centre de Recherche en Gestion, CNRS), och Melissa Fisher (New York University). Nätverket finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.