Globaliseringen av marknader och företag öppnar nya möjligheter men medför också nya risker - både för medborgare och stater. Organisationsstrukturer och former för politisk påverkan och inflytande står inför stora utmaningar när det gäller att hantera de sociala effekter som den globala ekonomin medför. GLOBEGOV undersöker den nya situationen i olika forskningsprojekt:

  • Att tjäna världen? - World Economic Forum som en global aktör mellan marknad och politik Projektets syfte är att bidra till kunskap om den typ av organisation World Economic Forum representerar genom att öka förståelsen av de verksamheter som forumet driver. Hur skapar de inflytande åt sig själva som politiska aktörer? Vilken betydelse kan en sådan här typ av organisation ha för hur marknader på global nivå tar sig form? Läs mer
  • Govemark – the Governance of Markets Govemark är ett nätverksprojekt med syfte att stimulera till forskning kring marknadsbaserade aktörer (som t ex transnationella företag och till dem anknutna forskningsinstitut och tankesmedjor) och deras aktiviteter inom en global politisk domän. Hur skapar de auktoritet och legitimitet för sig själva som politiska aktörer? Hur försöker de påverka beslutsfattande? Läs mer
  • Globala policymäklare - transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska agendor Projektet undersöker vilken roll globala tankesmedjor spelar i utformningen av politiska agendor. Studien är inriktad på två globala tankesmedjor med kontor på ett flertal platser i världen och deras försök att påverka i frågorna handelspolitik och klimatförändringar. Hur arbetar transnationellt verksamma tankesmedjor för att få inflytande? Vilken typ av resurser använder de sig av, i vilka situationer och med vilka konsekvenser? Läs mer
  • Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier Projektet undersöker organisationer med inriktning mot studier av framtiden; deras arbete med att förutse framtiden, skapa modeller för framtida scenarier, samt vad dessa modeller förmedlar i termer av föreslagna lösningar för att hantera globala utmaningar. Vilka typer av scenarier skapas i organisationer vars målsättning är att föreslå former för anteciperande styrning? Vilka är de yrkesmänniskor som skapar, legitimerar och sprider dessa scenarier? Läs mer
Christina Garsten och Adrienne Sörbom
Christina Garsten och Adrienne Sörbom

Christina Garsten
Professor i socialantropologi
E-post:
christina.garsten@score.su.se
Läs mer om Christina Garsten här

Adrienne Sörbom
Docent i sociologi
E-post:
adrienne.sorbom@score.su.se
Läs mer om Adrienne Sörbom här