Globaliseringen av marknader och företag öppnar nya möjligheter men medför också nya risker - både för medborgare och stater. Organisationsstrukturer och former för politisk påverkan och inflytande står inför stora utmaningar när det gäller att hantera de sociala effekter som den globala ekonomin medför. GLOBEGOV undersöker den nya situationen i olika forskningsprojekt:

  • Att tjäna världen? - World Economic Forum som en global aktör mellan marknad och politik Projektets syfte är att bidra till kunskap om den typ av organisation World Economic Forum representerar genom att öka förståelsen av de verksamheter som forumet driver. Hur skapar de inflytande åt sig själva som politiska aktörer? Vilken betydelse kan en sådan här typ av organisation ha för hur marknader på global nivå tar sig form? Läs mer
  • Govemark – the Governance of Markets Govemark är ett nätverksprojekt med syfte att stimulera till forskning kring marknadsbaserade aktörer (som t ex transnationella företag och till dem anknutna forskningsinstitut och tankesmedjor) och deras aktiviteter inom en global politisk domän. Hur skapar de auktoritet och legitimitet för sig själva som politiska aktörer? Hur försöker de påverka beslutsfattande? Läs mer
  • Globala policymäklare - transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska agendor Projektet undersöker den roll som transnationella tankesmedjor kan ha i utformningen av policy-agendor. Hur skapar globalt aktiva tankesmedjor politiskt relevant kunskap och vilka typer av expertis och praxis är inblandade i denna process? Utgångspunkten är deras perspektiv på vår samtid och deras politiska visioner och scenarios. Läs mer
  • Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier Projektet undersöker organisationer med inriktning mot studier av framtiden; deras arbete med att förutse framtiden, skapa modeller för framtida scenarier, samt vad dessa modeller förmedlar i termer av föreslagna lösningar för att hantera globala utmaningar. Vilka typer av scenarier skapas i organisationer vars målsättning är att föreslå former för anteciperande styrning? Vilka är de yrkesmänniskor som skapar, legitimerar och sprider dessa scenarier? Läs mer
Adrienne Sörbom och Christina Garsten

Christina Garsten
Professor i socialantropologi
E-post:
christina.garsten@score.su.se
Läs mer om Christina Garsten här

Adrienne Sörbom
Docent i sociologi
E-post:
adrienne.sorbom@score.su.se
Läs mer om Adrienne Sörbom här