Vilka konsekvenser får det när verksamheter väljer olika organisationsformer? Hur påverkar det styrningen, strategierna och målen? Vilka konsekvenser får nya regelverk för olika bolag?

Vid Stockholms universitet inrättades forskningsprogrammet STORM under 2016 för att bättre belysa vilka konsekvenser en organisationsform kan få för verksamheten som bedrivs. Det privata aktiebolaget är norm i nationella och internationella regelverk, och i allmänhet också när verksamheter granskas eller förväntningar sätts hos kunderna. Mycket beror på bristande kunskaper om mindre kända associationsformer hos både lagstiftare och allmänhet. Ändå har olika bolagsformer sina distinkta kännetecken, och i vissa branscher samlas i övrigt sällsynta associationsformer.

Ett exempel är de ömsesidiga bolagen, som i Sverige endast finns i försäkringsbranschen. Att kunskapsluckor om särskilda organisationsformer får konsekvenser för hela branscher är tydligt, men exakt vilka konsekvenser och i vilken utsträckning är inte klarlagt. STORM är ett femårigt forskningsprogram organiserat vid Stockholm Centre for Organizational Research, ett forskningcentrum som drivs i samverkan mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan.

Målet är att kvalificerad forskning ska ge beslutsfattare i offentlig och privat sektor bättre underlag i frågor som rör avvikande bolagsformer. Programmet har möjliggjorts tack vare samarbete mellan Stockholms universitet och Folksam. Viss forskning inom programmet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Handelsbankens forskningsstiftelser.

STORM - Syfte, styrning och reglering för olika organisationsformer

Forskningen ska handla om betydelsen av olika associationsrättsliga organisationsformer. Utöver forskning kring ömsesidiga bolag, vilket är den del av programmet som Folksam kommer att stödja, undersöks även ekonomiska föreningar och kooperativa bolag. Bolagsformerna kommer även att jämföras med aktiebolag och offentliga organisationer. En viktig fråga är hur ett företags organisationsform påverkar möjligheterna till ledning och styrning av verksamheten.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och vi vet att våra kunder gynnas av att vi är ett ömsesidigt bolag. Därför är det viktigt för oss med forskning kring bolagsformen. Det bidrar till att vi långsiktigt kan ha konkurrenskraftiga förutsättningar att driva vår verksamhet som ett ömsesidigt bolag, säger Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Forskningen sker vid Score, Stockholm centre for organizational research, ett forskningscentrum som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Programmet påbörjas i januari 2016.  Samtidigt kommer Score, genom sina huvudmän, verka för att kompletterande medel för programmet söks hos forskningsråd, forskningsstiftelser och fler företag och organisationer.

Staffan Furusten
Staffan Furusten

– Kunskapen om företagande i andra former än aktiebolaget är förvånande liten. Ändå handlar det om företag som hanterar stora värden, fyller viktiga samhällsfunktioner och engagerar många människor. Vi behöver mer kunskap om regelverket, ledning och styrning i de här företagen. Dels för att förstå vilka utmaningar de måste hantera men också för att få bättre kunskap om hur hållbart och ansvarsfullt företagande kan bedrivas långsiktigt, säger Staffan Furusten, föreståndare för Score.

Programmet ska huvudsakligen finansieras via externa forskningsbidrag.

– Bidraget från Folksam är ett välkommet startskott men vi skulle helst se en femdubbling av medlen, säger Staffan Furusten.

Forskningsprojekt inom STORM