Carl Yngfalk
Carl Yngfalk

e-post: carl.yngfalk@score.su.se

Carl Yngfalk är postdoktorforskare och disputerade 2012 vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Carl bedriver kritisk marknadsförings- och konsumentkulturforskning, med ett intresse för marknadsföringens organiserande roll i dagens samhälle. Ett särskilt fokus är frågor kring hur makt och motstånd, identitet och kroppslighet kommer till uttryck i och kring marknader och i relationen mellan staten, kommersiella aktörer och konsumenter.

I sin avhandling från 2012 om det stora samhällsproblemet med matsvinn undersökte Carl hur kommersiella aktörer inom produktion och handel hanterar och omförhandlar statlig reglering kring produktmärkning av livsmedel (t.ex. bäst före datum) i relationen med konsumenten, samt vilka institutionella effekter detta har på marknaden och för den vardagliga livsmedelskonsumtionen. Sedan arbetet med avhandlingen har Carl fortsatt att studera vad som sker i mötet mellan statlig konsumentpolitisk reglering och kommersiell rationalitet: bl.a. hur marknadsföring ”fungerar” som regulativ kraft på marknaden; problem för hållbar konsumtion inom handeln; och hur marknadsföringsdiskurs konstituerar konsumentidentitet- och kroppslighet.

Carl är mottagare av stipendium för postdoktoral forskning från Handelns utvecklingsråd och Wallanderstipendium från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse, Handelsbanken.