Karolina Windell
Karolina Windell

Hennes forskning handlar om hur idéer om vad som är företags ansvar formas i samspel mellan aktörer i företagens omvärld. Karolina intresserar sig särskilt för frågor om hur medierna sätter agendan för och påverkar föreställningar om ansvarighet i organisationer. Hon forskar även om hur dagens medielandskap förändrar förutsättningarna för nyhetsproduktion och organisationers synlighet.

I ett nytt forskningsprojekt Medierna som moralisk domstol studerar Karolina och Maria Grafström hur en ökad medialisering och moralisering förändrar villkoren för organisationer i dag. I projektet undersöks hur medierna är med och definierar samtidens syn på vad som anses vara ett ansvarstagande beteende och god moral i organisationer. Inom ramen för projektet undersöks även hur organisationsers beteende påverkas av de förställningar om ansvar som växer fram genom de mediala bilderna. En central del av projektet analyserar professionaliseringen av kommunikationsfältet och vad det innebär för hur organisationer förstår och hanterar medier.

Läs mer om Karolina Windell och hennes forskning