Andreas Melldahls forskning vid Score är framför allt orienterad mot offentliga verksamheters finansiering och organisering och hur detta förändras över tid. Forskningen sker huvudsakligen inom ramen för projektet Baumol i högskolan: de finansiella ramarna för högre utbildning och konsekvenserna för utbildningens organisering, 1955–2015 (finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse under perioden 2018–2021).
 
Ett annat spår i Melldahls forskning är hur utbildningstillgångar är spridda i befolkningen och hur värdesättningen av sådana tillgångar påverkas av en förändrad fördelning. Ett tredje återkommande forskningsintresse är ledande grupper inom olika samhällssfärer, med särskilt fokus på kulturens och ekonomins områden.