Lambros Roumbanis Foto: Juliana Wiklund

E-post: lambros.roumbanis@score.su.se

Jag disputerade hösten 2010 vid Stockholms universitet på en avhandling i sociologisk teori med titeln Kierkegaard och sociologins blinda fläck http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:327583/FULLTEXT01.pdf. Min centrala utgångspunkt i avhandlingen bestod i att försöka utmana de inrotade föreställningarna inom den sociologiska teoribildning som finns om den enskilda individen såsom något alltigenom socialt konstruerat, en produkt av sin socialisering, sociala relationer och historia. Avsikten var, att stödd på ett Kierkegaardskt mikrofundament, gradvis söka mig fram mot en alternativ förståelse av sociologins grundfrågor om människas tillvaro och samhällets innersta dynamiska gränsförhållanden.

Hösten 2012 erhöll jag en postdok på Score som gav mig friheten att forska om vetenskapens organisatoriska villkor. Jag valde att särskilt fokusera på en välkänd akademisk institution, närmare bestämt, peer review – alltså kollegial bedömning. Som utomstående fick jag chansen att sitta med och observera när Vetenskapsrådets beredningsgrupper (inom natur- och teknikvetenskaper) granskade forskningsansökningars kvalitet. Jag har parallellt med detta även försökt belysa hur konkurrensen om anslag inverkar på akademisk kultur och kommunikation, samt vilka möjliga alternativa urvalsmetoder som skulle kunna användas istället för peer review, som t.ex. ett väldesignat lotteri. Ett sådant lotteri skulle potentiellt sett kunna vara både mer rationellt, billigare, rättvist och opartiskt än peer review.

Från och med våren 2020 är jag involverad i ett helt nytt projekt som handlar om implementeringen av AI och algoritmbaserat beslutsfattande i rekryteringsprocesser. Projektet har för avsikt att tillämpa både kvalitativa och experimentella metoder för att på så vis kunna bidra med kunskap om de sociala effekterna av dessa teknologier som sakta håller på att ta form på svenska arbetsmarknaden.

Aktuella publikationer:

Roumbanis L (2021) “Disagreement and Agonistic Chance in Peer Review.” Science, Technology, & Human Values. Online first: doi.org/10.1177/01622439211026016.

Roumbanis L (2021) “The Oracles of Science: On grant peer review and competitive funding.” Social Science Information 60(3): 356-362.

Roumbanis L (2020) “Two dogmas of peer-reviewism.” Journal of Responsible Innovation, 7(2): 129-133.

Roumbanis L (2019) “Peer review or lottery? A critical analysis of two different forms of decision-making mechanisms for allocation of research grants.” Science, Technology, & Human Values 44(6): 994-1019.