Lambros Roumbanis Foto: Juliana Wiklund

E-post: lambros.roumbanis@score.su.se

Min forskning handlar om organiseringen och tillämpningen av expertbedömningar, utvärderingstekniker och urvalsmetoder i samband med komplexa beslutsprocesser. Mer specifikt undersöker jag hur större statliga och privata organisationer går tillväga när de ska fördela knappa resurser med hjälp av t.ex. beredningsgrupper, lotterier, eller artificiell intelligens. För närvarande är det två områden som jag särskilt undersöker: i) den sociala dynamiken i peer review och utvärderingen av nya forskningsprojekt, och ii) användningen av algoritmbaserade rekryteringssystem och interaktionseffekter mellan människa-algoritm i arbetet med att sortera/välja ut lämpliga kandidater. Utöver detta är jag också intresserad av den sociologiska förståelsen av slumpen och tillfälligheternas makt; de moraliska och organisatoriska aspekterna av köer/kösystem; samt teorier om relationalitet och kopplingsprocesser.

Jag disputerade 2010 vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. I min doktorsavhandling använde jag Kierkegaards existensfilosofi som en radikal utgångspunkt för att utmana några av de mest inrotade socialkonstruktivistiska idéerna om den enskilda individen inom såväl klassisk som nutida sociologisk teori. Genom att etablera ett Kierkegaardskt mikrofundament var min ambition att argumentera mot den starka tendensen inom sociologiskt tänkande som leder till ett översocialiserat synsätt gällande den mänskliga tillvaron. Istället presenterade jag ett sociologiskt ofullständighetsteorem, en kritisk komponent som förmedlar ett alternativt begreppsliggörande som tar stark hänsyn till de djupt innerliga, paradoxala och icke-relationella aspekterna av den enskildes tillvaro. Detta öppnar i sin tur upp för en förståelse för samvarons innersta dynamiska gränsförhållanden och det gemensamma meningsskapandets yttersta villkor, huvudsakligen inspirerat av Simmels socialfilosofi och Sartres historisk-materialistiska samhällsteori.

För direkt åtkomst till min avhandling Kierkegaard och sociologins blinda fläck, se länk: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:327583/FULLTEXT01.pdf

Aktuella publikationer:

Roumbanis, L. (kommande) “Status hierarchies, gender bias and disrespect in review panel groups: ethnographic observations from the Swedish Research Council.” In: Acker S., Ylijoki O-H., and McGinn M. The Social Production of Research: Perspectives on funding and gender. London: Society for Research into Higher Education (SRHE)/Routledge.

Roumbanis, L (2022) “Disagreement and agonistic chance in peer review.” Science, Technology, & Human Values. Online first: https://doi.org/10.1177/01622439211026016.

Roumbanis, L (2021) “The oracles of science: On grant peer review and competitive funding.” Social Science Information 60(3): 356-362.

Roumbanis, L (2020) “Two dogmas of peer-reviewism.” Journal of Responsible Innovation, 7(2): 129-133.

Roumbanis, L (2019) “Peer review or lottery? A critical analysis of two different forms of decision-making mechanisms for allocation of research grants.” Science, Technology, & Human Values 44(6): 994-1019.

Roumbanis, L (2019) “Symbolic violence in academic life: A study on how junior scholars are educated in the art of getting funded.” Minerva 57: 197-218.

Roumbanis, L (2017) “Academic judgments under uncertainty: A study of collective anchoring effects in Swedish Research Council panel groups.” Social Studies of Science 47(1): 95–116.