Martin Gustavsson

Docent i ekonomisk historia
E-post: martin.gustavsson@ekohist.su.se

Martin Gustavsson är docent i ekonomisk historia. Han forskar om hur organisationer från olika samhälleliga sfärer finansierar verksamheten med blandade intäktskällor. Å ena sidan offentliga organisationer – som myndigheten Moderna Museet – som kompletterar statliga anslag med sponsring från storföretag, donationer från allmännyttiga stiftelser och gåvor från privatpersoner. Å andra sidan organisationer inom civilsamhället – som det kungliga sällskapet Pro Patria och Folkrörelsernas konstfrämjande – som kompletterar medlemsintäkter med bidrag från staten och marknadsintäkter från egen försäljning.

Ett annat studieområde – också det i skärningspunkten mellan de privata, offentliga och civila sfärerna – har varit marknader som ligger djupt inbäddade i sociala, kulturella politiska sammanhang: bland annat konstmarknaden i Stockholm och den svenska marknaden för barnförsäkringar.

Ett tredje intresseområde är forskning om styrande grupper, i synnerhet ekonomiska och kulturella eliter. Historisk förändring och kontinuitet är ett övergripande tema i samtliga studier.