Susanna Alexius Foto: Juliana Wiklund

Docent i företagsekonomi och forskningsledare
E-post: susanna.alexius@score.su.se
Mobil: 0733-24 82 84

Susanna Alexius är docent i företagsekonomi och forskningsledare vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvarsfördelning samt komplexitet och hybriditet är centrala teman i hennes forskning.

För närvarande arbetar hon, tillsammans med Janet Vähämäki, i två VR-projekt om inter-organisatoriska relationer och organisering ämnad att möta en hög grad av osäkerhet i biståndsprojekt. Tillsammans med Staffan Furusten med flera kollegor arbetar hon också vidare med frågor som rör organisering ämnad att möta stora samhällsutmaningar (främst olika typer av samverkansinitiativ på klimatområdet). Alexius är också mycket intresserad av ledarskap och organisering i gränslandet mellan samhällssfärer (t ex organisering i offentliga och ideella bolag, kooperationer och ömsesidigt ägda bolag).

Alexius undervisar studenter vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Därutöver programleder hon högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare i offentlig och ideell sektor vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education samt inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet.

Alexius är medlem av redaktionen för Organisation och Samhälle – en populärvetenskaplig tidskrift som sprider företagsekonomisk forskning till praktiker (org-sam.se). Hon är också ofta anlitad som föreläsare i olika praktikersammanhang och brinner för att inspirera ledare till nya tankar och förhållningssätt samt till kloka beslut baserade på grundforskning.