Ett antal organisationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm gick samman med forskare från statsvetenskap, sociologi, socialantropologi och historia vid Stockholms universitet. Med hjälp av de nya medlen kunde man skapa ett genuint mångvetenskapligt centrum för grundläggande forskning om olika aspekter av den offentliga sektorns styrning och organisering. 1995 flyttade Score till gemensamma lokaler i det vackra området Kräftriket intill Brunnsviken, beläget mellan Handelshögskolan och universitetet. Ganska snart växte Score till ungefär sin nuvarande storlek med omkring 40 medarbetare. Våren 2016 flyttade Score till nyrenoverade lokaler i den västra delen av Nobelhusen i Frescati.
 

Forskning

Under de första åren återspeglade forskningen de konkreta program och projekt som de seniora forskarna hade tagit med sig till det nya centrumet. I hög grad handlade det om studier av aktuella reformer i den offentliga sektorn - privatiseringsprojekt, införande av nya styrmodeller etc. - men också av förvaltningspolitiken i stort och av statens utveckling i ett längre perspektiv. Så småningom blev forskarna övertygade om att det borde vara möjligt och ändamålsenligt med en starkare tematisering av forskningen.
 

Teman vid Score

Scores teman är avsiktligt breda och heterogena till sin karaktär. De rymmer olika projekt och tillåter olika teoretiska och metodmässiga infallsvinklar. Det är forskningsproblemen som är det viktiga gemensamma. Forskare från alla discipliner på Score deltar i varje tema. Fortgående och intensiva seminariediskussioner är ett centralt inslag, inte bara vid formuleringen av ett tema utan också under hela dess livstid. Gemensamma bokprojekt har visat sig vara en särskilt framgångsrik samarbetsform.

 

Huset i Frescati
Huset i Frescati
Huset i Kräftriket
Huset i Kräftriket