Maria Grafström
Maria Grafström

Projektet är en fortsättning på en tidigare fallstudie ”Med en självständig redaktion av tjänstemän” – offentliga organisationer som nyhetsproducenter. I fallstudien undersöktes hur offentliga organisationer i allt högre grad tar sig roller som nyhetsproducenter i ett förändrat medielandskap.

Detta fortsättningsprojekt syftar till att gå vidare med en nationell kartläggning av de initiativ till nyhetsproduktion som pågår i den svenska offentliga sektorn. En sådan kartläggning skulle både skapa en bild av hur pass spritt fenomenet är och ge underlag att analysera fenomenet djupare i relation till frågor som rör just nyheter och förändrade relationer mellan journalistik och strategisk kommunikation.

Syftet är att utveckla kunskap om offentliga organisationer som nyhetsproducenter och att bättre förstå innebörden av denna utveckling; i vilken mån det sker, vilka uttryck det tar sig och hur företrädare för organisationerna resonerar kring denna del av sin kommunikationsverksamhet. En sådan kartläggning ger möjlighet att svara på specifika empiriska frågor om hur myndigheters arbete med redaktionell kommunikation tar sig uttryck.
• I vilken mån och på vilka sätt arbetar offentliga organisationer i Sverige idag med nyhetsproduktion?
• Hur är detta arbete organiserat och på vilka sätt skiljer det sig åt från hur kommunikationsarbetet organiserades tidigare?
• Hur resonerar företrädare för offentliga organisationer som arbetar med nyhetsproduktion?
• Hur ser offentliganställda kommunikatörer på begreppet journalistik och vad anser de är en nyhet i offentliga organisationers nyhetskanaler?

Svaren på dessa frågor kommer att analyseras och diskuteras med utgångspunkt i följande perspektiv: Vad innebär det för (synen på) journalistik och olika typer av organisationskommunikation (såsom strategisk kommunikation, myndighetsinformation, samhällsinformation) och gränserna däremellan? Vad innebär det för journalistens och kommunikatörens yrkesroller och yrkesidentiteter? Vad innebär det för det offentliga samtalet och – i förlängningen – för demokratin?

Läs mer om Maria Grafströms forskning