Värdet av chefers etiska kompetens av Erica Falkenström

Sammanfattning

Forskning som rör etisk kompetens bland medarbetare i vården är förhållandevis vanlig, medan etisk kompetens  bland vårdchefer knappt har studerats alls. Den här artikeln uppmärksammar etisk kompetens och dess handlingsförutsättningar när det gäller vårdchefer inom hälso- och sjukvården, särskilt med avseende på verksamhetschefers identifiering och hantering av intressekonflikter. Artikeln bygger på empirisk forskning och syftet är att uppmärksamma vikten av chefernas etiska kompetens och vad en sådan kompetens behöver innehålla för att främja etiskt ansvar och en hälsosam arbetsmiljö. Chefens tillgång till ett adekvat språk för etik, förmåga att utveckla rationella emotioner och kommunikativa färdigheter i syfte att främja dialog utgör centrala aspekter av den etiska kompetensen. Men de politiska och administrativa styrsystemen behöver också tydligt formulera de etiska dimensionerna av chefernas uppgift, avsätta resurser för utbildning i etik, och se till att stödsystem och utvärdering fokuserar inte bara på ekonomi utan också på värderationella aspekter med avseende på vad vårdorganisationenär avsedd för.

Läs artikeln http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1068

Läs mer om Erica Falkenströms forskning