Göran Sundström
Göran Sundström

Modellen för hur regeringen styr beskrivs i boken ”Governing the Embedded State” (2015). Modellen bygger på begrepp hämtade från governance-forskning, organisationsteori samt på ett rikt empiriskt material. Författare till boken är Göran Sundström, Bengt Jacobsson och Jon Pierre.

-Vi har hittat fem metoder som regeringen använder för att organisera förvaltningen, förklarade Göran Sundström. En grundläggande metod är att inrätta myndigheter och administrativa enheter. Man inrättar inte myndigheter för att uppnå specifika mål, man gör det för att markera och hantera viktiga samhällsproblem.

Seminarium
Seminarium

-En annan styrmetod är reformberättelser. I en reformberättelse beskriver regeringen ett problem och förklarar sedan hur reformerna som de föreslår kommer att leda till förbättringar. En reformberättelse kan innehålla dramatik i form av vinnare, hjältar och intriger. De är dessutom ofta späckade med så kallade ”magiska begrepp”, det vill säga begrepp som är abstrakta och enbart positivt laddade och därför svåra att vara emot. Exempel på sådana magiska begrepp är ”samordning”, ”styrning”, ”transparens” och ”öppenhet”.

- Även i det andra steget – styrning inom den ram som organiseringen av förvaltningen sätter – finns olika strategier. Gemensamt för dessa styrstrategier är att de till stor del bygger på det stora förtroende och den lojalitet som finns mellan politiker och tjänstemän i Sverige, menade Göran Sundström.

-Är du nöjd med seminariet?

-Ja, det var jättebra, säger Göran. Det togs emot positivt och frågorna efteråt var konstruktiva.

-Är det något särskilt du vill lyfta fram?

Göran Sundström
Göran Sundström

-Det skulle i så fall vara just att alla var nöjda. Teoretikerna tyckte att modellen var tydlig, och det verkade vara hög igenkänningsfaktor bland praktikerna. De kunde koppla det som beskrevs till sina egna erfarenheter. Sen var det, som sagt, konstruktiva frågor efteråt.

-Det kom också fram bra uppslag på vidare forskning. Till exempel kom det upp att modellen skulle kunna användas för att förstå även annan styrning – till exempel regional styrning (kommuner och landsting) och styrning av företag. Det skulle ju vara intressant att se en fortsatt forskning inom de områdena.