Renita Thedvall
Renita Thedvall

Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Införandet av EBP inom socialtjänsten kan ses som ett lovvärt försök att förbättra kvaliteten i arbetet, men reformen kan få arbetsmiljökonsekvenser.

Inom projektet ” Praktikens inverkan på den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten” kommer likheten mellan EBP och andra organisatoriska värderingar att studeras. Huruvida EBP bidrar till, eller motverkar, upplevelsen av kontroll över arbetssituationen är en annan fråga som ska undersökas.

Lovisa Näslund
Lovisa Näslund

Projektet är ett av nio forskningsprojekt som syftar till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Sammanlagt beviljar AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, drygt 28 miljoner kronor i anslag till projekten.

Läs mer om Renita Thedvalls forskning.

Läs mer om Lovisa Näslunds forskning.

Läs mer om AFA Försäkring och forskningsprojekten på AFA Försäkrings hemsida.