Ref.nr SU FV-0784-17

Sista ansökningsdag: 2017-04-03.

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) etablerades 1992 gemensamt av Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm som ett resultat av att riksdagen beslutat ställa medel till förfogande för inrättande av ett forskningscentrum med uppgift att organisera tematiskt koncentrerad och mångvetenskaplig grundforskning avseende olika aspekter på styrning, ledning, organisation samt utvärdering av offentlig sektor. Till centret knyts forskare med intresse för organisering av samhället med avseende på samspelet mellan politik, företagande, kultur och civilsamhället inom särskilt de akademiska disciplinerna företagsekonomi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

Ämne
Offentlig organisation

Ämnesbeskrivning
Innehavaren av denna gästprofessur ska verka för att Scores uppdrag fullföljs på lång sikt. Det innebär ett ansvar för att aktivt bidra till att Score fungerar som ett centrum för tematiskt koncentrerad och mångvetenskaplig grundforskning avseende olika aspekter på styrning, ledning, organisation samt utvärdering av offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och forskningsledning.

Innehavaren av anställningen ska verka för att fullfölja Scores uppgift och för att underhålla och utveckla forskningssamverkan mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, samt med detta som bas verka för regional, nationell och internationell forskningssamverkan inom Scores forskningsområde.

Innehavaren av anställningen ska också aktivt bidra till ansökningar om externa forskningsmedel för centrets forskning, ta på sig forskningsledningsuppdrag, ta initiativ till gemensamma projekt och samverkan i publicering samt att bidra till att förvalta och utveckla Scores lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som gästprofessor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom offentlig organisation som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha ett dokumenterat intresse för mångvetenskaplig samhällsvetenskaplig grundforskning och bedriva egen forskning inom ämnesområdet. Den sökande ska också vara intresserad av att bidra till och utveckla pågående forskningsteman på Score (regelskapande och regelföljande, demokrati, legitimitet och makt, organisering av marknader, och kunskapens organisation) samt av att utveckla och bidra till utveckling av nya forskningsteman inom området offentlig organisation och i enlighet med Scores uppdrag.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom Scores centrala forskningsområde; grundforskning avseende olika aspekter på styrning, ledning, och organisation samt utvärdering av offentlig sektor och dess beröringspunkter med stat, näringsliv och civilsamhälle.

Särskild vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor i en mångvetenskaplig miljö.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs även vid förmåga att initiera, vidmakthålla och utveckla nätverk, såväl nationella som internationella, inom ämnesområdet.

Meriterande är:
Administrativ skicklighet samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation.

Övriga upplysningar
Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Anställningsvillkor
Anställningen placeras på Score till en omfattning av upp till maximalt 70 % under ett år. Anställningen kan förlängas eller fördelas över flera år, med en maximal tidsgräns om fem år. Anställningen kan kombineras med externfinansierad forskning, undervisning eller arbete på det egna lärosätet eller annat.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser fakulteten gärna att kvinnor söker anställningen.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren Staffan Furusten, Stockholm Centre for Organizational Research, tfn 08-16 74 02, staffan.furusten@score.su.se, eller av ordföranden Christina Garsten, tfn 08-16 14 49, 070-534 06 24, christina.garsten@score.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Ansök via denna länk: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=2873&rmlang=SE