Vid förra mötet, i maj 2016, stod Scores tematiska mångvetenskaplig forskning i fokus för diskussionerna. Med utgångspunkt i förslag och kommentarer vid mötet har Score sedan dess genomfört flera workshops, seminarier och konferenser där inriktningen på den tematiska forskningen diskuterats och preciserats.

- Vi har även jobbat med att utveckla och precisera vad som kännetecknar den unika mångvetenskapliga forskningsmiljön på Score, säger Staffan Furusten, föreståndare vid Score.

Vid mötet den 6 december framkom att rådet tycker att Scores forskning tagit viktiga steg och att det finns en tydlig gemensam mångvetenskaplig karaktär i flera centrala publikationer från de senaste åren. Flera bra idéer lyftes för att utveckla det gemensamma forskningsbidraget i relation till dagens samhällsutveckling kring frågor om bland annat vilka organisationsformer som växer fram och får makt i den sedan flera decennier framväxande nyliberalismen.

- Det behövs nya teorier för att bättre förstå samhällets organisering och vart utvecklingen är på väg. Scores vetenskapliga råd menar att Score i sin forskning har många viktiga verktyg för att kunna ge viktiga bidrag kring detta, fortsätter Staffan Furusten.

Scores vetenskapliga råd. Övre raden från vänster Lars Engwall, Haldor Byrkjeflot, Bo Stråth och Thomas Hylland Eriksen. Undre raden från vänster Christine Musselin, Ingalill Holmberg och Susan Wright.

 

Scores vetenskapliga råd består av svenska och utländska forskare från olika akademiska discipliner. Vetenskapliga rådet består av:

Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo
Michael Barzeley, London School of Economics
Lars Engwall, Uppsala universitet (Ordförande)
Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo
Ingalill Holmberg, Handelshögskolan i Stockholm
John W. Meyer, Stanford University
Christine Musselin, Sciences Po, CNRS, Paris
Bo Stråth, University of Helsinki
Susan Wright, Aarhus University