Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (Makadam).

Boken är ett resultat av tre års forskning och har nu överlämnats till Region Stockholm. Den handlar om de idéer och aktörer som har dominerat utvecklingen och hur projektet har organiserats och kontrollerats. Syftet är att öka kunskapen om den typ av komplexa beslutsprocesser som kännetecknar stora projekt som NKS.

NKS – ett framgångsrikt projekt?

- I en mening kan man hävda att beslutsprocessen har varit framgångsrik. Sjukhuset står där i dag. Och även om förändringsagendan inte föll ut exakt som initiativtagarna tänkte sig har de ursprungliga idéerna haft bärkraft. Samtidigt har projektet haft ett pris, säger Göran Sundström, professor i statsvetenskap och ledare för forskningsprojektet.

I senare års intensiva medierapporteringar har detta pris främst räknats i kronor och ören och kostnader för offentlig-privat samverkan (OPS) och konsulter har stått i fokus. Men forskningsprojektets analys visar att priset även omfattar andra värden.

För det första har ett demokratiskt pris betalats. Exempelvis blev många viktiga beslut i NKS-processen inte föremål för en ordentlig politisk diskussion. För det andra har ett pris betalats för rättssäkerhet. Flera avgöranden har exempelvis lagts på konsulter med egenintresse i frågorna. För det tredje har ett pris betalats för effektivitet. Viljan att föra processen framåt genom att hålla viktiga beredningar och beslutsarenor relativt slutna ägde rum på bekostnad av kvalitetssäkrande mekanismer som allsidiga utredningar och grundliga beredningsprocesser.

Vilka lärdomar kan man dra av megaprojektet NKS?

Forskningsprojektet identifierar flera förändringar som behöver diskuteras för att minska riskerna för att ovan nämnda problem uppstår i framtiden. Bland annat handlar det om att säkerställa ordentliga debatter i visionsstadiet genom rådgivande folkomröstningar, att införa obligatoriska allsidiga utredningar, att införa obligatoriska granskningsutskott för megaprojekt samt att stärka statens roll vid planeringen av kommunala megaprojekt.

Ladda ner boken:

Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. (3620 Kb)

Kontaktperson:

Göran Sundström, professor i statsvetenskap
Telefon: 070-374 82 74

Förhandsinformation om den kommande tryckta boken: https://www.bokus.com/bok/9789170613494/megaprojektet-nya-karolinska-solna-beslutsprocesserna-bakom/

Läs mer om projektet Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna