Vilken roll spelar föreställningar och idéer om medier i styrningen av den kommunala äldreomsorgen? Genom att intervjua personalen på två kommunala förvaltningar och sju äldreboenden i dessa kommuner söker vi i denna rapport förstå hur värderingar, preferenser och arbetsmetoder som våra intervjupersoner associerar med nyhetsmedier relaterar till deras syn på organisering och styrning av den kommunala äldreomsorgen.

Våra resultat pekar på att deras föreställningar och idéer är kopplade till tre distinkta men sammanlänkade processer genom vilka olika aktörer formar villkor för planerande och genomförande av äldreomsorgen: a) fastställande av mål, ambitioner och prioriteringar (Formulering av ambitioner); b) tolka och omsätta dessa mål och prioriteringar till nödvändiga medel, resurser och aktiviteter (Översättning av ambitioner); och c) motivera och ta ansvar för utfallet av formuleringen och översättningen (Förklara ambitioner). Rapporten pekar på att idéer och föreställningar om medier, vad medier betyder och hur medier arbetar vittnar om och bidrar till förskjutning och delvis också (om)definiering av fördelningen av ansvar och aktörskap mellan politiken, förvaltningen och välfärdsleverantörer i organisering och styrning av den kommunala äldreomsorgen till förvaltningarnas fördel.

Ladda ner rapporten (pdf)