Offentlig sektor är en stor köpare av varor och tjänster, inte minst inom välfärden. Under de senaste decennierna förs en debatt om välfärdens finansiering och produktion. Ska offentlig sektor producera all välfärd eller ska andra aktörer kunna bidra, som till exempel vinstdrivande företag? En sektor som ofta glöms bort i debatten är dock den ideella.

- Ideella organisationer är en väsentlig säljare av välfärdstjänster till det offentliga, säger Mats Jutterström, forskare vid Score. Men den offentliga upphandlingspraktiken tycks vara komplicerad och problemfylld för många ideella organisationer.

Mats Jutterström
Mats Jutterström

I ett tidigare forskningsprojekt (Ideella organisationer inom välfärden, 2016) visade det sig att offentlig upphandling i hög grad fokuserade på pris. Detta gör det svårt för ideella organisationer, vars grundtanke är att leverera en jämförelsevis hög och speciell kvalitet. Vilka utmaningar och problem har ideella organisationer i offentliga upphandlings- och inköpsprocesser av välfärd i Sverige? Vad gör ideella organisationer för att hantera problemen?

Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

Projektet ska också bidra till teoriutveckling om marknader, specifikt om sambandet mellan formellt beslutad marknadsordning (regler, sanktioner, kontroll med mera) och den enskilda marknadspraktiken. 

- I forskningsprojektet ställer vi därför ytterligare en kategori forskningsfrågor som rör marknadslogiker, säger Mats. Vilka problem leder konflikten mellan övergripande marknadsordning och lokal marknadspraktik till för säljare och köpare på enskilda marknader? Vad gör de för att hantera dessa? I vilken utsträckning leder den lokala upphandlingspraktiken till avvikelser, både gentemot andra enskilda marknader och gentemot den övergripande formella marknadsordningen?

Offentlig upphandling i civilsamhället – logiker och utmaningar på välfärdsmarknader är ett två-årigt forskningsprojekt (2017-2018) finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet leds av Mats Jutterström. I forskargruppen medverkar även Ola Segnestam Larsson.