Forskningsprojektet En nyhet blir till – ett multiaktörsperspektiv på produktion av ekonominyheter har beviljats medel från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse. Projektet leds av Elena Raviola, vid GRI på Handelshögskolan i Göteborg. Övriga projektdeltagare är: Maria Grafström, Score; Karolina Windell, Score; Jaan Grünberg, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet; Josef Pallas Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet; samt Claes Thorén, Institutionen för informatik vid Uppsala universitet.

En nyhet blir till – ett multiaktörsperspektiv på produktion av ekonominyheter
Ekonominyheter är en självklar och omfattande del av det dagliga nyhetsflödet som både skapar möjligheter och utmaningar för företag som vill synas men samtidigt undvika kritiska sammanhang. I ett alltmer medialiserat näringsliv blir kunskap om hur mediebilder av företag produceras central. Detta projekt syftar till att undersöka hur ekonominyheter produceras i dagens kommunikationslandskap genom att ta ett multiaktörsperspektiv, d.v.s. genom att undersöka hur och på vilket sätt olika aktörer påverkar nyheters innehåll och form och därmed nyhetsagendan. Studien syftar även till att bidra med kunskap om vilka konsekvenser en sådan process – framförallt med tanke på relationer bland olika aktörer medverkande i produktion och distribution av ekonominyheter – har för hur företagen organiserar sin verksamhet.

Metodologiskt tar projektet en multiplatsetnografisk ansats för insamling av materialet från flera aktörer som deltar i nyhetsproduktion som nyhetsproducenter. För att följa hur ekonomiska händelser omvandlas till nyheter i samspelet mellan olika aktörer tar projektet utgångspunkt i tre typer av händelser: kvartalsrapporter från börsnoterade företag, rapporter från ratinginstitut, utdelandet av företags priser eller/och publicering av rankningslistor av företag. För varje händelse kommer forskare i projektet i första steget att kartlägga vilka aktörer och aktiviteter som omvandlar händelser till nyheter, och i andra steget att genomföra direkta multiplatsobservationer i nyhetsproducerande aktörer.