Den första delen, boklanseringen (Rosalind Eyben, Cathy Shutt och Janet Vähämäkis presentationer samt frågestund) - Film: Göran Lindqvist, SSE

 

Den andra delen, seminariet (Ulrika Modéer, Henrik Arnstad, Kim Forss och Anna Liljelund Hedqvist) - Film: Göran Lindqvist, SSE

Boken som lanserades har titeln The Politics of Evidence and Results in International Development: Playing the Game to Change the Rules?

Rosalind Eyben
Rosalind Eyben

En av författarna, Rosalind Eyben, inledde med att diskutera bokens huvudtema:

– Bokens utgår från att det är viktigt att påvisa resultat, det är viktigt med evidens, sa Eyben. Alla vill se resultat i form av minskad fattigdom, mindre ojämlikhet och ett mer hållbart samhälle.  Frågan boken ställer är, vad händer i praktiken när kraven ökar på att resultaten ska vara lätta att mäta?

Strategier för att hantera mätbarhetskraven

­–I boken tar vi upp hur kraven på mätbara resultat skapar maktstrukturer, förklarade Eyben. Maktstrukturerna kan förhindra utveckling, förhindra att utvecklingsinsatser verkligen leder till förändring.

Hon fortsatte med att presentera strategier som praktiker använder när de tycker att kraven på mätbarhet riskerar att ta över kärnan i utvecklingsarbetet.

– Hur kan man bete sig lite street smart och snarare ändra på reglerna men samtidigt inte hamna i konflikt med någon? En strategi är att utveckla en personlig dagordning. Det är oftast bra att vara personlig och tala om hur kraven faktiskt påverkar ditt arbete. Det är också bra att arbeta med det som är positivt kring resultatagendan.

”Value for money”-debatten i Storbritannien

Cathy Shutt
Cathy Shutt

Cathy Shutt berättade sedan om sitt kapitel om ”Value for Money”-frågan i Storbritannien. Viljan att visa att bistånd är kostnadseffektivt har här lett till att man använder en matris där biståndsmottagare ska visa orsakssambanden mellan medel och mål.

– Det finns många exempel på att biståndsmottagare haft svårt att fylla i matrisen, svårt att tolka begreppet “värde” och så vidare. Jag vill uppmana till mer debatt om maktrelationerna i Value for money-debatten. 

 

Exemplet SIDA

Janet Vähämäki
Janet Vähämäki

–I Sverige har man sedan 1960-talet försökt införa resultatstyrning, förklarade Janet Vähämäki när hon i sin presentation kom in på den svenska biståndspolitiken. Ofta har man också här infört en resultatmatris, där man med kvantitativa indikatorer ska visa på orsakssamband.

– Men istället för att leda till resultat skapar användandet av resultatmatrisen konsekvenser som till exempel att fokus hamnat på mätning, kontroll och motstånd mot att göra bedömningarna.

Vähämäki efterlyste större förståelse för hur människor i organisationer de facto reagerar på administrativa krav och logiska modeller. Då skulle man bättre förstå hur biståndsresultat kan uppnås.

Kommentatorer under seminariet var Ulrika Modéer, statssekreterare, Henrik Arnstad, vetenskapsjournalist, Kim Forss, utvärderingsspecialist och Anna Liljelund Hedqvist, rådgivare/konsult.

Text: Göran Sundström

Rosalind Eyben är professor emeritus vid University of Sussex.

Cathy Shutt är högskolelektor vid University of Sussex och bokens redaktör.

Janet Vähämäki är doktorand vid Score och Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Beställ boken "The Politics of Results and Transformational Development"

Läs mer om SCOREs forskningsprojekt kring “Resultatagendan i utvecklingssamarbetet”

PP-presentation från seminariet (2931 Kb)

 

The book is political... It's about recognising that the results agenda is all about power... About how and who decides what is a 'result' and what is 'evidence'.

-Rosalin Eyben

Cathy Shutt, Rosalind Eyben och Janet Vähämäki
Cathy Shutt, Rosalind Eyben och Janet Vähämäki