2010


Ahrne, Göran och Brunsson, Nils (2010). “Organization outside organizations: the significance of partial organization” i Organization. Published on-line September 2010 (published in Organization paper edition 2011).

Ahrne, Göran (2010). "Intersektionalitet" i Edling, Christoffer och Liljeros, Fredrik (red.). Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social skiktning, 146-164. Liber.

Andersson, Catrin (2010). ”Completed responsibility? Delegation, organization and accountability in Swedish expert of military equipment” i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Aspers, Patrik (2010). “The Second Road to Phenomenological Sociology”. Society, 47:214-219.

Aspers, Patrik (2010). “Using Design for Upgrading in the Fashion Industry”. The Journal of Economic Geography, 10, 2: 167-188.

Aspers, Patrik (2010). “Alfred Marshall and the Concept of Class”. American Journal of Economics and Sociology, 69, 1:151-165.

Aspers, Patrik (2010). “Relational Ontology: Being and Order out of Heidegger’s Socioontology”, pp. 257-272 i Relationale Soziologie: Zur kulturellen Wende der Netzwerkforschung, S. Mützel and J. Fuhse (red.). Wiesbaden: VS Verlag.

Aspers, Patrik (2010). “Fashion Photography”. Encyclopedia of Fashion. Oxford: Berg.

Aspers, Patrik (2010) with Kohl, Sebastian “Economic theories of Globalization“. Pp. 42-61 in B. Turner (red.). Handbook of Globalization. London: Routledge.

Borglund, Tommy, Frostenson, Magnus och Windell, Karolina (2010). ”Effekterna av Hållbarhetsrapportering”. Näringsdepartementet.

Borglund, Tommy, Frostenson, Magnus och Windell, Karolina (2010). “Increasing responsibility through transparency?”. Näringsdepartementet.

Boström, Magnus and Tamm Hallström, Kristina (2010). “NGO power in global social and environmental standard setting”. Global Environmental Politics. 10(4) 2010.

Brunsson, Nils (2010). “L’organisation en dehors des organisations, ou l’organisation incomplète” (w. G. Ahrne) in Libellio, vol 6, no 1, 2010.

Brunsson, Nils (2010). “New Public Organizations: A Revivalist Movement” in Christensen, T. and Laegreid, P. (red.). The Ashgate Research Companion to New Public Management. Farnham: Ashgate.

Casula Vifell, Åsa och Soneryd, Linda (2010). “Organizing matters: how ‘the social dimension’ gets lost in sustainability projects”. Sustainable development, DOI: 10.1002/sd.461.

Dahl, Matilda (2010). “Rituals of Inquisition: European Commission monitoring of accession processes” i Jacobsson, B. (red.), The European Union and the Baltic states. Changing forms of governance. Routledge.

Elam, Mark, Soneryd, Linda och Sundqvist, Göran (2010). “Demonstrating Nuclear Fuel Safety – Validating New Build: The Enduring Template of Swedish Nuclear Waste Management”. Journal of Integrative Environmental Sciences, 7, 3: 197-210.

Engvall, Anders och Krohwinkel-Karlsson, Anna (2010). ”Alternativa budgeteringsprinciper för en mer stabil utveckling av biståndsramen och biståndsanslaget.” Rapport till Utrikesdepartementet (UD/USTYR), juni 2010. (mimeo).

Erlandsson, Magnus (2010). ”Regelförenkling genom konsekvensanalyser. Om kraven på EU:s medlemsländer att i förväg syna konsekvenser av nya lagar och regler – och om Sveriges och andras efterlevnad och motstånd.” Rapport för SIEPS, Sieps 2010:1.

Fries, Liv ( 2010). “Tinkering with Market Actors: How a Business Association's Practices Contribute to Dual Agency” i Araujo, L., Finch, J. och Kjellberg, H. (red.). Reconnecting Marketing to Markets. Oxford: Oxford University Press.

Fries, Liv (2010). “Från slutna rum till en gemensam fasad – En intresseorganisation möter medialiseringen.” i Strannegård, L. and Pallas, J. (red). Företag och Medier. Liber.

Furusten, Staffan (2010). ”Public purchasing of complex services. Balancing democratic and market values” i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Jutterström, Mats (2010). "Organisationsreformer: marknad och hierarki – exemplet premiepensionsmarknaden”. Stockholm: Tvärsnitt, nr 1, 2010.

Grafström, Maria och Windell, Karolina (2010). ”Nyhetsproduktion i det sociala medielandskapet”. I Strannegård, Lars och Pallas, Josef (red.). Företag och medier. Malmö: Liber.

Krohwinkel-Karlsson, Anna (2010). "Projekten missar deadlines men det är sällan deras fel", Tvärsnitt 3:10, s. 32-35.

Soneryd, Linda (2010). ”By a stretch of the imagination. Public involvement in nuclear waste management” i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Soneryd, Linda, Sundström, Göran and Furusten, Staffan (2010). ”Democratic values and the organizing of actors in governance structures”. I Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Strandqvist, Kristoffer (2010). “Technology Transfer and the Making of the Cold War Swedish Aircraft Industry: Project 1001 and the Opportunities Created by British Disarmament” i Lundin, Per, Stenlås, Niklas och Gribbe, Johan (red.). Science for Welfare and Warfare - Technology and State Initiative in Cold War Sweden. Science History Publications.

Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (2010). ”Democracy, governance and the problem of the modern actor” i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Sundström, Göran (2010). ”In search of democracy. The process behind the Swedish forest-sector objectives” i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Sundström, Göran och Premfors, Rune (2010). ”Vem håller i rodret - 30 år senare?” i Möller, Tommy och Ruin, Olof (red.). En statsvetares olika sfärer. Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys, 79-99. Hjalmarson och Högberg.

Sörbom, Adrienne (2010). "It is merely changing: An analysis of the concept of individualization in relation to contemporary political participation" i Amnå, Erik (red.). New Forms of Participation, Normative Implications. Berlin: Nomos Verlag.

Sörbom, Adrienne (2010). "Organizing participation: Establishing a discourse of local democratic governance for young people in Sweden" i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing democracy, The construction of Agency in practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Sörbom, Adrienne (2010). "Protest som politiskt engagemang: en analys av den globala rättviserörelsen" i Ekman, Joakim och Linde, Jonas (red.). Politik, protest och populism - deltagande på nya villkor. Malmö: Liber.

Sörbom, Adrienne (2010). "Dubbla budskap och enkel solidaritet", Fronesis nr 32-33, 2010.

Tamm Hallström, Kristina (2010). ”The use of democratic values in the ISO 26000 process on social responsibility” i Sundström, Göran, Soneryd, Linda och Furusten, Staffan (red.). Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Tarschys, Daniel (2010). "Government, governance, governmentality: Political scientists in search of a discipline". Participation, vol. 34, no 1.

Tarschys, Daniel (2010). "Social scientists in the corridors of power". World Social Science Report 2010: Knowledge Divides. With Guy Lachapelle. Unesco: World Social Science Council.

Tarschys, Daniel (2010). "Impulser hit, impulser dit. Några anteckningar från gränslandet mellan statskunskap och politik." Jerneck, Magnus och Badersten, Björn (red.). Kontraster och nyanser: Svensk statsvetenskap i en brytningstid. Statsvetenskaplig Tidskrift 112:5, 578-590.

Tarschys, Daniel (2010). "Policy Metrics under Scrutiny: The Legacy of New Public Management." Joas, Hans och Klein, Barbro (red.). The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science. Festschrift for Björn Wittrock on the Occasion of his 65th Birthday, 33-50. Leiden och Boston: Brill, 2010.

Windell, Karolina (2010). “CSR conferences as catwalks: the translation of an idea” i Dobers, Peter (red.). CSR Challenges and Practices. Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
 

2009

 
Andersson, Catrin, 2009. Ministern och makten, i ”Maktbalans och
kontrollmakt. 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett
tvåhundraårigt perspektiv”. Sveriges Riksdag.

Andersson, Catrin, 2009. Avslutat ansvar? – delegering, organisering och ansvarsutkrävande inom krigsmaterielexporten 1990 – 2003, i Pierre, Jon och Sundström, Göran (red) ”Samhällsstyrning i förändring”. Liber.

Ardenfors, M. och Isenhour, C. 2009. "Is Sustainable Consumption Sustainable? The Role of Women in Building Green Lifestyles". International Journal of Innovation and Sustainable Development (IJISD)

Aspers, Patrik. 2009. “Knowledge and Valuation in Markets”. Theory and Society 39, 2: 111-131.

Aspers, Patrik. 2009. “How are Markets Made?”. Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung, Working Paper, 2:09.

Björklund- Larsen, Lotta. 2009. “Black Work”, Justifying Illegal Purchases of Services in Contemporary Sweden i economic sociology, the European electronic newsletter Vol. 10:3.

Brunsson, Nils. 2009. ”Konsten att vara chef” (with K. Holmblad Brunsson), i Ledarskapsboken, Sten Jönsson och Lars Strannegård (red.). Malmö: Liber

Brunsson, Nils. 2009. ”Internationale Metaorganisationen und ihre Mitglieder” (with G.Ahrne) in Die Organisierte Welt: Internationale Beziehungen und Organisationsforschung, Klaus Dingwerth, Dieter Kerwer und Andreas Noelke(Hrsg.). München: Nomos.

Dahl, Matilda. 2009. ”Inquisition through cooperation: the case of the European Commission monitoring”, in Scripted States: States Transformation in the European North, B. Jacobsson (ed.). Routledge.

Dahl, Matilda och Svensson Jenny. 2009. ”Internationella organisationers roll i Östeuropa”, i Östeuropa- stat och nation i förändring, Björklund Fredrika and Rodin Johnny (red.). Studentlitteratur.

Dahl, Matilda (2009). "Post Transition Financial Crises: what have we learnt", Baltic Worlds, Dec 2009, Vol II:3-4.

Dahl, Matilda (2009). "How do international organizations construct transforming states? The case of Transparency International in the Baltic States", kapitel i L. De Sousa and P. Larmour (reds), The new integrity Warriors: the vices and virtues of governmental and non governmental anti-corruption, Routledge.

Dahl, Matilda (2009). "Bortom Big Brother", i A. De Ridder (ed) Gotlandsakademiker tycker om, (Högskolan på Gotland).

Fries, Liv (2009). "Framtiden för nyinstitutionalism och ANT: Gemensamma frågor och nyinstitutionell kolonialism [The future of neoinstitutionalism and ANT: common issues and neoinstitutional colonialism ]" Nordiske Organisasjonsstudier, NOS, 11(3), 62-78.

Furusten, Staffan. 2009. “Management Consultants as Improvising Agents of Stability”. Scandinavian Journal of Management 25, 3: 264-274

Furusten, Staffan and Andreas Werr. 2009. "The Need for Management Advisory Services: A Consequence of Institutionalization, Organization and Trust”, in Client-consultant collaboration - coping with complexity and change, Bouna, A F and F Poulfelt (ed.). Charlotte: Information age publishing

Garsten, Christina. 2009. “Ethnography at the crossroads: ’Corporate Social Responsibility’ as an anthropological field of enquiry”, in Ethnographic Practice in the Present, M. Melhuus, J. Mitchell and H. Wulff (ed.). Oxford: Berghahn

Higgins, Winton and Tamm Hallström, Kristina. 2009. “The International Organization for Standardization”, in Handbook of Transnational Economic Organizations, Tietje Christian and Alan Brouder (ed.). Leiden, the Netherlands: Martinus Nijhoff

Higgins, Winton and Tamm Hallström, Kristina . 2009. “Technical standardization”. In The Palgrave Dictionary of Transnational History, Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier (ed.). London: Palgrave Macmillan

Higgins, Winton and Tamm Hallström, Kristina . 2009. “IT standardization” In The Palgrave Dictionary of Transnational History, Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier (ed.). London: Palgrave Macmillan

Nyqvist, Anette. 2009. “Sweden’s national pension system as a political technology”, in Policy Worlds: Anthropology and the Anatomy of Contemporary Power, Shore, C., Wright, S. and Peró, D. (ed.). New York: Berghahn books.

Nyqvist, Anette. 2009. ”Aktörerna kring torsk. Delrapport i marknadsprogrammet”. Scores rapportserie. Stockholm: Score.

Sundström, Göran. 2009. “’He Who Decides’: Swedish Social Democratic Governments from a Presidentialisation Perspective”. Scandinavian Political Studies 32, 2: 143–170

Sundström, G and Jacobsson, B. 2009. ”Between autonomy and control: transformation of the Swedish administrative model”, in Change and Continuity in Public Sector Organizations – Essays in Honour of Per Lægreid, Roness, P. G. och Saetren, H., (ed.). Oslo: Fagbokforlaget

Sundström, G. och Pierre, J. 2009. ”Samhällsstyrning i förändring”, i Samhällsstyrning i förändring. Regeringskansliet och nya governanceformer, Pierre, J. och Sundström, G. (red.). Malmö: Liber

Sundström, G och Pierre, J. 2009. ”Politikens roll i samhällsstyrningen”, i Samhällsstyrning i förändring. Regeringskansliet och nya governanceformer, Pierre, J. och Sundström, G. (red.). Malmö: Liber

Sundström, G. 2009. “Fångade i nätet? – om de skogliga sektorsmålens framväxt”, i Samhällsstyrning i förändring. Regeringskansliet och nya governanceformer, Pierre, J. och Sundström, G. (red.). Malmö: Liber

Thedvall, Renita. 2009. ”Tillfälliga byråkratier: Mötesformens betydelse för formandet av beslutsprocessen i metaorganisationer”. NOS 11(2):48-63.

Windell, Karolina. 2009. ”Socialt ansvar på dagordningen! Företagsansvar efter millenniumskiftet”, i 125 år med Corporate Social Responsibility. Centrum för Näringslivshistoria, Näringslivshistoria 1.

Windell, Karolina. 2009. “The Proliferation of CSR from Two Professional Perspectives: Academic Researchers and Consultants”, in Professionals perspective on CSR, Idowu, S,. Berlin: Springer

Windell, Karolina. 2009. “CSR conferences as catwalks: the translation of an idea”, in CSR Challenges and Practices, Dobers, P and Söderholm, A (ed.). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden
 

2008

 

Aspers, Patrik. 2008. ”Order in Garment Markets”. ACTA Sociologica 3: 187-202

Aspers, Patrik. 2008. “Labeling Fashion Markets”. International Journal of Consumer Studies 32: 633-638

Aspers, Patrik. 2008. “Analyzing Order: Social Structure and Value in the Economic Sphere”. International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie 18, 2: 301-316

Aspers, Patrik. 2008. “A note on Global Capitalism”, in Global Capitalism, The Road Ahead, Bharti Thaka (ed.). Hyderabad: Icfai University Press

Aspers, Patrik. 2008. “Märkte”, in Handbuch der Wirtschaftssoziologie, Maurer, Andrea (ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschafte

Boström, Magnus and Christina Garsten. 2008. ”The threadmill of accountability”, in Organizing Transnational Accountability,
Boström, M and Garsten C. (ed.). London: Edward Elgar Publishing

Boström, Magnus and Christina Garsten. 2008. “Organizing Accountability”, in Organizing Transnational Accountability, Boström, M and Garsten C. (ed.). London: Edward Elgar Publishing

Erlandsson, Magnus. 2008. “Regeringskansliet och medierna. Den politiska exekutivens resurser och strategier för att hantera och styra massmedier”. Statsvetenskaplig tidsskrift 2008/4

Erlandsson, Magnus. 2008. ”The Government Offices and the media. The resources and strategies of the political executive to handle and influence e the media”. Political Science Review 2008/4

Erlandsson, Magnus. 2008. “Better Regulation through Impact Assessment”. ENBR Working Paper 2008

Garsten, Christina. 2008. “The United Nations – soft and hard: regulating social responsibility for global business”. ”, in Organizing Transnational Accountability, Boström, M and Garsten C. (ed.). London: Edward Elgar Publishing

Garsten, Christina. 2008. “Anthropology”, in International Encyclopedia of Organization Studies, Volume one, Stewart Clegg (ed.). London: Sage.

Garsten, Christina and Tor Hernes. 2008. “Introduction: dilemmas of ethical organizing”, in Ethical Dilemmas in Management. C. Garsten and T. Hernes (ed.). London: Routledge.

Garsten, Christina and Tor Hernes. 2008. “Tying some ends together”, in Ethical Dilemmas in Management. C. Garsten and T. Hernes (ed.). London: Routledge.

Garsten, Christina and Monica Lindh de Montoya. 2008. “Transparency tricks: corporate accountability through visibility”, in Ethical Dilemmas in Management. C. Garsten och T. Hernes (ed.). London: Routledge.

Garsten, Christina. 2008. “The United Nations – soft and hard: regulating social accountability for global business”, in Organizing Transnational Accountability. M. Boström and C. Garsten (ed.). London: Edward Elgar Publishing.

Garsten, Christina and Monica Lindh de Montoya. 2008. “Introduction: examining the politics of transparency”, in Transparency a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. C. Garsten and M. Lindh de Montoya (ed.). London: Edward Elgar Publishing.

Garsten, Christina and Monica Lindh de Montoya. 2008. “The naked corporation: visualization, veiling and the ethico-politics of organizational transparency”, in Transparency a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. C. Garsten and M. Lindh de Montoya (ed.). London: Edward Elgar Publishing.

Garsten, Christina and Monica Lindh de Montoya. 2008. “In retrospect: the play of shadow”, in Transparency a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. C. Garsten och M. Lindh de Montoya (ed.). London: Edward Elgar Publishing.

Garsten, Christina and Tor Hernes. 2008. “Beyond CSR: dilemmas and paradoxes of ethical conduct in transnational organizations”, in Economics and Morality, K. Brown and L. Milgram, (ed.). Altamira Press.

Higgins, Winton and Kristina Tamm Hallström. 2008. "The International Organization for Standardization", in Handbook of Transnational Economic Organizations, T. Christian och A. Brouder (ed.). Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff.

Krohwinkel Karlsson, Anna and Ebba Sjögren. 2008. "Identifying need through expressions of demand: deciding on public financial intervention within the fields of healthcare and development aid". Public Management Review. 10(2): 197-220.

Lindvert, Jessica. 2008. ”Om konsten att jämföra”, i Jämförande politik, J. Lindvert och I. Schierenbeck (red.). Malmö: Liber

Lindvert, Jessica. 2008. "The political logics of accountability: From ‘doing the right thing’ to ‘doing the thing right’", in Organizing Transnational Accountability, C. Garsten och M. Boström (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Pubishing.

Schierenbeck, Isabell och Jessica Lindvert. 2008. "Om jämförande politik och policy", i Jämförande politik, J. Lindvert och I. Schierenbeck (red.). Malmö: Liber.

Sjögren, Ebba. 2008. "Deciding subsidy for pharmaceuticals based on ambiguous evidence", in Journal of Health Organisation and Management. 22(4):368-83.

Soneryd, Linda. 2008. ”A traumatizing transparency exercise on mobile phones and health risks”, in Transparency in a new global order. Unveiling organizational visions, Garsten, C and Lindh de Montoya, M. (ed.). London: Edward Elgar Publishing

Soneryd, Linda and Lidskog, Rolf. 2008. ”Accountability, public involvement and (ir)reversibility”, in Organizing Transnational Accountability, C. Garsten och M. Boström (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Sörbom, A. and Wennerhag, M.. 2008. ”Jag och resten av världen: Individuellt och kollektivt inom den globala rättviserörelsen”. Statvetenskaplig tidskrift nr 1, 2008.

Tamm Hallström, Kristina. 2008. "ISO expands its business into Social Responsibility (SR) – Legitimacy and accountability in the ISO 26000 process", in Organizing Transnational Accountability. Mobilization, Tools, Challenges, M. Boström och C. Garsten (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Thedvall, Renita. 2008. “Rituals of Legitimation. Organising Accountability in EU Employment Policy”, in Organizing Transnational Accountability, C. Garsten och M. Boström (ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Thedvall, Renita. 2008. “Transparency at Work: The Politics of Indicators”, in Transparency in a new global order. Unveiling organizational visions, Garsten, C and Lindh de Montoya, M. (ed.). London: Edward Elgar Publishing

Viktorin, Mattias. 2008. “Promoting Transparency, Preventing War: Neoliberalism, Conflict Preventionism and the New Military” in Transparency in a new global order. Unveiling organizational visions, Garsten, C and Lindh de Montoya, M. (ed.). London: Edward Elgar Publishing

Windell, K, M, Grafström, and P, Göthberg. 2008. “The practice of CSR in Sweden: diverse practices under a common label”, in Global Practices of Corporate Social Responsibility, Idowu, S and Leal Filho, W. Springer.

Windell, K. 2008. “The Commercialization of CSR: Consultants Selling CSR”, in Managing Corporate Social Responsibility in Action: Talking, Doing and Measuring, den Hond, F, de Bakker, F, and Neergaard P (ed.). Ashgate.
 

2007

 

Ahrne, Göran och Nils Brunsson, Kristina Tamm Hallström. 2007. "Organizing Organizations". Organization. 14(5): 619–624.

Aspers, Patrik. 2007. “Three Perspectives in Contemporary Economic Sociology”. British Journal of Sociology 58, 1: 135-141

Aspers, Patrik. 2007. ”Introduktion” (Introduction) to the theme issue of Visual Sociology, written together with Sverrisson Árni. Sociologi idag 37, 1: 3-13

Aspers, Patrik. 2007. ”Theory, Reality and Performance in Markets”. American Journal of Economics and Sociology 66 2: 179-398

Aspers, Patrik. 2007. ”The Practice of Defining Markets, A Comment on Charles W. Smith”. Canadian Journal of Sociology 32, 4: 479-487

Aspers, Patrik. 2007. ”Wissen und Bewertung auf Märkten”. Berliner Journal für Soziologie 4: 431-449

Aspers, Patrik. 2007. ”Friedrich Nietzsche’s Sociology”. Sociological Forum 22 4: 474-498

Aspers, Patrik. 2007. ”Symbolisk interaktionism” (Symbolic Interactionism), in Social Handling och sociala relationer: En grundbok i sociologisk teori, Edling, C och Rydgren, J (red.). Stockholm: Natur och Kultur

Bergström, Ola och Christina Garsten. 2007. "Det nya arbetets tid och plats", i Organisation: teorier om ordning och oordning, D. Kärreman och A. Rehn (red.). Malmö: Liber.

Björklund, Larsen Lotta. 2007. "Cleaning (in) the Swedish Black Market" . Anthropology in Action.

Brunsson, Nils. 2007. "Cinquante ans après sa fondation, où est la théorie des
organisations: un bilan pour un débat". Libellio, vol 3, no 2, 1-3, 2007.

Brunsson, Nils. 2007. "Mechanismen der Hoffnung, Revue für postheroisches". Management 1/2007, 37-43, 2007.

Garsten, Christina. 2007. "Mirrors of organizing: Plots, anxieties, and potentialities in the work of Henrik Ibsen". Organization Studies.

Garsten, Christina. 2007. "Anthropology", i International Encyclopedia of Organization Studies, Volume one, S. Clegg och J. R. Bailey (red.). London: Sage.

Garsten, Christina. 2007. "Ethnography", i The Principles of Knowledge Creation Methods, B. Gustavsson (red.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing

Garsten, Christina. 2007. "Ethnography at the crossroads", i Present Ethnography, H. Wulff, M. Melhuus och J. Mitchell (red.). Oxford: Berghahn.

Garsten, Christina och Kerstin Jacobsson. 2007. "Corporate globalization, civil society and postpolitical regulation: Whither democracy?" Development Dialogue, 49: 143-158.

Higgins, Winton och Kristina Tamm Hallström. 2007. "Standardization, Globalization and Rationalities of Government". Organization, Vol. 14(5): 685-704.

Higgins, Winton och Kristina Tamm Hallström. 2007. "Technical standardization", i The Palgrave Dictionary of Transnational History, A. Iriye och P-Y. Saunier (red.) . London: Palgrave Macmillan.

Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann. 2007. Vägar till makten: statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar. Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

Jacobsson, Kerstin och Åsa Vifell. 2007. "New Governance Structures in Employment Policy Making? Loose Co-ordination in Action", i Economic Government in the EU, Linsenmann, Meyer, Wessels (red.). Basingstoke: Palgrave.

Jacobsson, Kerstin och Åsa Vifell. 2007. "Deliberative transnationalism? Analysing the role of committee interaction in soft co-ordination", i Economic Government in the EU, Linsenmann, Meyer, Wessels (red.). Basingstoke: Palgrave.

Kjellberg, H. och Helgesson, C.-F. 2007. "On the nature of markets and their practices". Marketing Theory 7(2).

Lezaun, Javier och Soneryd, Linda. 2007. "Consulting citizens: technologies of elicitation and the mobility of publics". Public Understanding of Science 16: 279-297.

Lindvert, Jessica. 2007. "The Rules of the Game. Organizing Gender Policies in Australia and Sweden". Social Politics Vol 14, Issue 2.

Mörth, Ulrika. 2007. ”Public and Private Partnerships as Dilemmas between Efficiency and Democratic Accountability: The Case of Galileo”. Journal of European Integration 29 5: 601-617

Mörth, Ulrika. 2007. “Soft Law and New Modes of EU Governance – A Constitutional Problem?”, in Law, State and Democracy in Multi-Level Governance. Stockholm Studies in Democratic Theory 2: 36-45. Stockholm University: Department of Philosophy

Sjögren, Ebba och Claes-Fredrik Helgesson. 2007. "The Q(u)ALYfying hand: Health economics and medicine in the shaping of Swedish markets for subsidised pharmaceuticals", i Market Devices, M. Callon, Y. Milo och F. Muniesa (red.). Oxford: Blackwell.

Soneryd, Linda. 2007. "Deliberations over the unknown, the unsensed and the unsayable? Public protests and the 3G development in Sweden". Science, Technology and Human Values, 32 (3): 287-314.

Svedberg Nilsson, Karin och Renita Thedvall. 2007. "Queer", i Tidens tecken, A. Björnsson och B. Rombach (red.). Svenska Humanistiska Förbundets skriftserie, nr 121. Stockholm: Santérus Förlag.

Sundström, Göran. 2007. “Management by Results: Its way from Idea to Dogma in the Case of Sweden”, in Strategic Change Management in the Public Sector, Longo, F and Cristofoli, D (ed.). EFMD: John Wiley and Sons Ltd.

Thedvall, Renita. 2007. "The EU’s Nomads. National Eurocrats in European policymaking", i Up Close and Personal: Observing Public Elites, P. Hart, M. Noordegraaf och R.A.W. Rhodes (red.). Basingstoke: Palgrave.

Thedvall, Renita. 2007. "Transparency at Work: The Politics of Indicators", i Transparency in a new global order: unveiling organizational visions, C. Garsten och M. Lindh de Montoya (red.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.