2001


Boström, Magnus. Miljörörelsens mångfald. Arkiv förlag.

Forssell, Anders. Staten och de andra. Stockholm: Handelshögskolan.

Jacobsson, Bengt och Per Lægreid, Ove K Pedersen. Europaveje. EU i de nordiske centralforvaltninger. Köpenhamn: Jurist- og Økonnomforbundets forlag.

Jacobsson, Kerstin och Karl Magnus Johansson, Magnus Ekengren. Mot en europeisk välfärdspolitik? Ny politik och nya samarbetsformer i EU. Stockholm: SNS Förlag.

Mörth, Ulrika och Olof Petersen, Karl Magnus Johansson, Daniel Tarschys. Demokrati utan utland. Stockholm: SNS Förlag.
 

2000

 

Brunsson, Nils och Bengt Jacobsson. A World of Standards. Oxford: Oxford University Press.

Forssell, A. och D. Jansson. Idéer som fängslar -recept för en offentlig reformation. Liber Ekonomi.

Premfors, Rune. Den starka demokratin. Stockholm: Atlas.

Tamm Hallström, Kristina. Kampen för auktoritet – standardiseringsorganisationer i arbete. EFI vid Handelshögskolan i Stockholm. Doktorsavhandling.
 

1999

 

Ahrne, Göran och Peter Hedström, red. Organisationer och samhälle, analytiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Blomgren, Maria och Cecilia Lindholm, Kerstin Sahlin-Andersson. Att leda landsting. Styrning, samordning och ansvar i nätverk. Landstingsförbundet.

Furusten, Staffan. Popular Management Books - how they are made and what they mean for organizations. London: Routledge.

Hebert, Niels och Kerstin Jacobsson. Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister. SOU1999:101.

Helgesson, Claes-Fredrik. Making a Natural Monopoly: The Configuration of a Techno-Economic Order in Swedish Telecommunications. Doktorsavhandling. Stockholm: EFI , Handelshögskolan.

Svedberg Nilsson, Karin. Effektiva företag? En studie av hur privatiserade organisationer konstrueras. Doktorsavhandling. Stockholm: EFI , Handelshögskolan.

Zeuthen Bentsen, E. och Borum, F., Erlingsdottir, G., Sahlin-Andersson, K. (red.). När styringsambitioner möder praksis. Danmark: Handelshöjskolens Forlag.
  

1998

 

Ahrne, Göran (red.). Stater som organisationer. Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils och Bengt Jacobsson. Standardisering. Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils och Johan P. Olsen (red.). Organizing organizations.

Olsson, Lena. Stat, förskola, familj. Gränser och handlingskapacitet. Doktorsavhandling. Sociologiska institutionen.

Mörth, Ulrika och Bengt Sundelius. Interdependens, konflikt och säkerhetspolitik. Stockholm: Nerenius och Santérus.

Olson, Olov och James Guthrie, Christopher Humphrey (red.). Global warning. Debating International Developments in New Public Financial Management. Oslo: Capellen akademisk forlag.

Östergren, Katarina och Kerstin Sahlin-Andersson. Att hantera skilda världar: Läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och administration. Stockholm: Landstingsförbundet.
  

1997

 

Brunsson, Nils och Johan P. Olsen. The Reforming Organization (2:nd edition). Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.

Haldén, Eva. Den föreställda förvaltningen. En institutionell historia om central skolförvaltning. Stockholm Studies in Politics.

Hart, Paul och Eric K. Stern, Bengt Sundelius. Beyond Groupthink. Political Group Dynamics and Foriegn Policy-making. University of Michigan Press.