Nya böcker från Score

Ny bok! Att leda komplexa uppdrag

I boken resonerar forskaren och föreläsaren Susanna Alexius om hur personer i ledande ställning kan förhålla sig till ökande antal krav utifrån och ständigt nya styrideal, mål och planer som staplas på varandra.

Ny bok om megaprojektet Nya Karolinska Solna

Har NKS varit ett framgångsrikt projekt? Den frågan diskuteras i boken Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (Makadam).

Ny bok! How Standards Rule the World. The Construction of a Global Control Regime

I den nyligen publicerade boken "How Standards Rule the World. The Construction of a Global Control Regime" förklarar Ingrid Gustafsson hur system baserade på standarder, certifieringar och ackrediteringar har kommit att specificera nästan alla aspekter av samhället.

Ny bok! Granskningssamhället - Offentliga verksamheter under lupp

I boken beskrivs hur ett fragmenterat granskningslandskap har vuxit fram, till synes utan någon övergripande plan. Vilka konsekvenser får allt detta granskande? Är det verkligen rätt saker som granskas? Vilka granskningar skulle vi klara oss utan, och vilka kommer sällan till stånd trots att de vore önskvärda?

Ny upplaga! The Organization of Hypocrisy

Första upplagan av Nils Brunssons The Organization of Hypocrisy gavs ut för trettio år sedan. En tredje upplaga av klassikern publicerades nyligen på Copenhagen Business School Press.

Ny bok! Kampen om kunskap - Akademi och praktik

Det ropas allt högre om att forskare ska samverka med det omgivande samhället. Det är rop som vittnar om en stor tilltro till att morgondagens vetenskapliga genombrott garanteras genom att kunskap produceras i samverkan. Men vad betyder det att samverka? Är den alltid att föredra? Främjar eller kanske rentav hotar samverkan kunskapsproduktion i samhället?

Ny bok! Organization outside Organizations

Göran Ahrne och Nils Brunsson har redigerat den nya boken Organization outside Organizations The Abundance of Partial Organization in Social Life. Ett antal forskare verksamma vid Score medverkar i boken.

Ny bok! Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare, svenska och andra länders, upphandlingsformer inom vård och omsorg.

Ny bok! Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency

Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency handlar om den märkliga idén att införa en managementmodell från bilindustrin i förskolan. Boken utforskar den utopiska dimensionen av det moderna projektet där rationalitet, effektivitet och snabbhet premieras och frågar sig vilka vidare samhälleliga implikationer som försöket med att introducera Lean-modellen i förskolan för med sig.

New book! Managing Hybrid Organizations. Governance, Professionalism and Regulation

The authors explore the characteristics of hybrid organizations in contemporary society, taking into account the complex societal challenges that face businesses today.

Ny bok! På spaning efter etik

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå? Erica Falkenström är aktuell med en ny bok.

Ny bok! Ideologi i rörelse

Har alla ideella organisationer en ideologi och är det en särart för sektorn? Denna fråga prövas grundligt av Ola Segnestam Larsson som i boken Ideologi i rörelse redovisar resultaten av ett antal olika forskningsprojekt som har undersökt när, hur och varför ideella organisationer använder ideologier.

Ny bok! Organizing and Reorganizing Markets

Organizing and Reorganizing Markets tar organisationsteorin till studiet av marknader. I boken, som är redigerad av Nils Brunsson och Mats Jutterström, medverkar ett flertal forskare från Score.

Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas

Ny bok om World Economic Forum

I den nya boken ”Discreet Power - How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” undersöker Christina Garsten och Adrienne Sörbom hur World Economic Forum utövar sitt inflytande.

Ny bok! En modern myndighet

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I boken En modern myndighet skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad som händer när myndighetsidealet slår tillbaka.

Ny bok! Leda med tillit

Vad är tillit, vad betyder den i verksamheten? Går det att leda en organisation med mer tillit? Vad krävs det för struktur och dialog för att bygga tillit? I antologin ”Leda med tillit” bidrar Score-forskarna Susanna Alexius och Göran Sundström med sin kunskap om tillit och tillitsbaserad styrning.

Power, Policy and Profit

Christina Garsten och Adrienne Sörbom är aktuella med den nya boken Power, Policy and Profit. Corporate Engagement in Politics and Governance.

Om den moderna statens omvandling

Vad gör den svenska staten med marknaderna - och marknaderna med staten? Boken Marknadsstaten summerar hur den svenska staten organiserar marknader.

Civilsamhället i det transnationella rummet

Ibland ses det civila samhället som en alltigenom svensk historia. I den nya boken "Civilsamhället i det transnationella rummet" uppmärksammas istället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växande flöden av människor, resurser, information och idéer.

Meeting Ethnography

Meeting Ethnography. Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development, and Resistance edited by Jen Sandler and Renita Thedvall.

En berättelse om organisering

En berättelse om organisering är boken som blandar fiktion med organisationsteorins grunder. Vinnare av Kurslitteraturpriset 2016.

The Organization of the Expert Society

Med denna bok vill författarna bidra till debatten om hur experter och expertis kan ledas och organiseras. Detta är en omarbetad verison av "Expertsamhället - okunskapens triumf?", redigerad av Staffan Furusten och Andreas Werr.

Forskning i ideologins tjänst. Hur ideella organisationer använder vetenskap

Det har sagts att vår tid är en av de mest vetenskapsberoende i historien. En följd av detta är att allt fler organisationer inte bara hänvisar till utan även använder vetenskap. Detta gäller även de ideella organisationerna i det svenska civilsamhället. Ola Segnestam Larssons bok "Forskning i ideologins tjänst" diskuterar hur och varför ideella organisationer använder vetenskap.

Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System

Pensionssystemet och den förändrade relationen mellan stat och medborgare

I Anette Nyqvist nya bok "Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System" skildras bland annat hur pensionssystemet kan ses som ett exempel på att staten lastar över mer ansvar på medborgaren.

Alla dessa marknader

Vad tycker svenskarna om avreglering och privatisering?

I Riksbankens Jubileumsfonds årsbok "Alla dessa marknader" redovisas bland annat en opinionsundersökning om marknadiseringen. Det konstateras också att marknaden inte tycks klara sig utan gränssättning och organisering. Boken finns att ladda ner som pdf.

Antologin

Antologin "Demokrati och förvaltning" finns nu tillgänglig i sin helhet på internet

"Om demokratin har en kärna så består den av tron på att vi, det vill säga var och en av oss i ungefär lika grad, inte står maktlösa inför samhällets komplexitet, att vi gemensamt kan påverka de krafter som styr våra liv."

CSR - Företagsansvar i förändring

CSR - Företagsansvar i förändring

En bok som ger en översikt inom CSR (Corporate Social Responsibility) och behandlar företagets roll och ansvar i samhället. Den nya upplagan tar bland annat upp anseende, kommunikation och sociala medier i det framväxande förändrade medielandskapet.

Beslutninger

Beslutninger

Nils Brunsson (Score) och Karin Brunssons bok "Beslut" som handlar om hur individer och organisationer fattar beslut finns nu på norska.

A Sociology of the Total Organization - Atomistic Unity in the French Foreign Legion

A Sociology of the Total Organization - Atomistic Unity in the French Foreign Legion

Mikaela Sundberg har gjort den första systematiska, akademiska undersökningen av en av världens mest mytomspunna militära organisationer - Främlingslegionen. I boken beskriver hon bland annat hur legionen eftersträvar odelad lojalitet.

Governing the Embedded State

Governing the Embedded State - The Organizational Dimension of Governance

Boken beskriver hur regeringen styr riket genom hur den organiserar förvaltningen och sedan styr inom den ramen. Styrningen fungerar på grund av att starka normer om tillit och lojalitet präglar relationen mellan politiker och tjänstemän.

Makt utan mandat

Makt utan mandat - De policyprofessionella i svensk politik

Boken beskriver hur en hittills okänd elit tar över den politiska makten i Sverige - de policyprofessionella. Det handlar om personer som är anställda för att bedriva politik utan att själva vara förtroendevalda. Vilka är de? Vad vill de?

Dåliga kunder gör bra affärer!

Dåliga kunder gör bra affärer! - Ett dilemma i offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på idén att inköp kan och bör göras på samma sätt. Men genom att vara ”dåliga kunder” och inte helt följa reglerna i LOU, kan offentliga organisationer göra bättre inköp. Är sådana regelbrott demokratiskt försvarbara?

Ombudskapitalisterna. Institutionella ägares röst och roll av Anette Nyqvist

Ombudskapitalisterna - Institutionella ägares röst och roll

Det har skett ett ägarskifte på världens finansmarknader. Anette Nyqvist har skrivit en bok som handlar om de nya ägarna: ombudskapitalisterna.

Makeshift Work in a Changing Labour Market

Makeshift Work in a Changing Labour Market - The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era

Christina Garsten och Renita Thedvalls (redaktörer tillsammans med Jessica Lindvert) nya bok beskriver hur skifte från stat till marknad och globalisering påverkar arbetssökandes situation i finanskrisens kölvatten.

Samhället mellan oss

Samhället mellan oss - Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

Göran Ahrnes bok beskriver hur mer nära, personliga relationer hänger samman med större sammanslutningar som beskrivs av sociologi och organisationsteori.

Organisationer, samhälle och globalisering

Det sägs ofta att vi lever i en tid av stora och snabba förändringar. Ändå är det mycket som vi känner igen från förr. I denna bok analyserar Göran Ahrne (Score) och Apostolis Papakostas (Södertörns högskola) ett samhällsliv där ingenting är som det varit men där ingenting heller blir helt förändrat. Bokens författare beskriver förändring som ett samspel mellan parallella processer av tröghet och förnyelse.

Vårdchefens etiska dilemman - Strategier för bättre praktik

Det behövs en särskild etisk kompetens för att hantera de utmaningar som just vårdchefer möter. Erica Falkenström visar här hur etisk teori kan kopplas till de beslut och frågor som chefer i vården ofta brottas med. Hon beskriver strategier och förhållningssätt som kan bidra till patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Beslut

I den här boken reder Nils Brunsson (Score) och Karin Brunsson ut begreppet beslut. De beskriver hur det går till när individer och organisationer fattar beslut, vad beslut får för konsekvenser och hur komplicerat beslutsfattande kan bli.

Configuring Value Conflicts In Markets

I den nya boken "Configuring Value Conflicts In Markets" medverkar ett flertal Score-medarbetare.

Marknader

Marknader av Patrik Aspers (2013) för samman befintlig kunskap om marknader inom flera discipliner – sociologi, ekonomi och antropologi – och undersöker systematiskt de olika former av marknader vi möter i vår vardag. Genom att kombinera teori med praktiska exempel ger boken en fördjupad förståelse av hur olika marknader fungerar; hur de uppkommer och vilken roll de har spelat i ett historiskt perspektiv.

Trust and Organizations - Confidence Across Borders

Reuter, Marta, Filip Wijkström & Bengt Kristensson Uggla (eds.) (2013) Trust and Organizations. Confidence Across Borders.

Föredöme eller fördömd? - Medierna som moralisk domstol

Här undersöker Scoreforskarna Grafström och Windell tillsammans med Petra Petrelius Karlberg, Handelshögskolan i Stockholm, villkoren för organisationers synlighet och hur medierna påverkar våra uppfattningar om organisationers ansvarighet och moral.

Institutional Theory and Organizational Change

Institutional Theory and Organizational Change

Staffan Furusten, verksam vid Score, är aktuell med boken "Institutional Theory and Organizational Change".

CSR As A Management Idea. Ethics in Action

CSR as a Management Idea – Ethics in Action

Mats Jutterström är aktuell med boken "CSR as a Management Idea – Ethics in Action"

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se